تاثیر کرونا بر اقتصاد کلان و صنعت بیمه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 579

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV27_030

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

چکیده مقاله:

پدیده فراگیر کرونا آسیب های اقتصادی فروانی را به اقتصادهای دنیا وارد ساخت و ه مچنان نیز ادامه دارد. بررسی آثار آن با توجه به کمبود داده ها و مطالعات انجام شده، کار ساده ای نیست. پیش بینی ها و مطالعات پراکنده ای صورت گرفته و مطالعاتی نیز در حال انجام است؛ اما هنوز نمی توانند ابعاد آن را به سادگی منعکس نمایند. به هر حال، مسلم است که رکود شدیدی را بر اقتصاد جهانی حاکم نموده است. این رکود بخش های زیادی به ویژه خدمات را متاثر نموده است، هرچند که بخش های زیادی هم هستند که تحت تاثیر مستقیم این پدیده قرار ندارند، ولی به طور غیر مستقیم از این پدیده متاثر شده اند. صنعت بیمه از جمله بخش هایی است که تاثیر مستقیمی از کرونا نداشته است، ولی از آنجا که ارائه دهنده خدمات به بخش های مختلف اقتصادی است، به طور غیرمستقیم در معرض این پدیدیه قرار گرفته است. بنابراین لازم است که بخش های اقتصادی را که تحت تاثیر کرونا (چه تاثیر مثبت و چه تاثیر منفی) قرار دارند، شناسایی کنیم و سپس اثرات تغییر در فعالیت های هریک از بخش ها را بر صنعتب یمه مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حاصله بیانگر تاثیر کرونا بر بسیاری از متغیرهای کلان است. داده های بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت ثابت در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ حدود ۱/۶- درصد بوده است. مخارج مصرفی خانوارها نیز دارای رشد ۴- درصد، ولی مخارج مصرفی دولت رشد ۱/۲ درصد داشته است می تواند بیانگر بار مالی کرونا برای دولت است. بدیهی است تغییراتی که در هریک از بخش های اقتصادی رخ می دهد منجر به تغییراتی در صنعت بیمه می شود. بخش بیمه دارای ارتباطات زیادی با سایر بخش ها است که تاثیر زیادی بر بخش بیمه دارند. به همین دلیل، در این مطالعه ابتدا با استفاده از جدول داده- ستاده، بخش هایی که بیشترین تاثیر را بر صنعت بیمه داشته اند، شناسایی شده اند. تغییرات مثبت یا منفی در میزان فعالیت هریک از این بخش ها تاثیرپذیری از کرونا را داشته اند شناسایی شده اند. از ترکیب بخش هایی که بیشترین تاثیر را بر صنعت بیمه دارند و بخش هایی که بیشترین تاثیرپذیری از کرونا را داشته اند، به بخش هایی می رسیم که بیشترین تدثیرپذیری (چه مثبت و چه منفی) از کرونا و در عین حال بیشترین ارتباط را داشته اند، به بخش هایی می رسیم که بیشترین تاثیرپذیری (په مثبت و چه منفی) از کرونا و در عین حال بیشترین ارتباط را با صنعت بیمه دارند. بنابراین، کرونا می تواند هم اثر منفی و هم مثبت بر صنعت بیمه داشته باشد. برآوردهای این مدل نشان می دهد که این تغییرات منجر به ۳/۸- درصد تغییر در ارزش تولید (به قیمت های ثابت) صنعت بیمه در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ شده است. از طرف دیگر داده های مربوط به تعداد بیمه نامه های صادره طبق آمارهای مرکز آمار ایران، طی این دوره حدود ۳/۳۹- درصد رشد داشته است. لذا این نتایج همخوانی زیادی با هم دارند. از طرف دیگر اگر این محاسبات را برای بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ انجام دهیم، رشد تولیدات صنعت بیمه به حدود ۸/۲- می رسد که در این دوره رشد تعداد بیمه نامه حدود ۳۹- درصد بوده است.

نویسندگان

علی سوری

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران