بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده در بروز رفتارهای انحرافی شغلی در محیط کار بر اساس نقش میانجی دلبستگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری باغستان –شهریار تهران)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF06_0640

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادارک شده در بروز رفتارهای انحرافی شغلی در محیط کار در بین کارکنان شهرداری باغستان واقع در شهریار انجام گرفته که در این میان به تبیین نقش دلبستگی شغلی پرداخته شده است. در هر سازمان عدالت را بر مبنای عواملی نظیر: حقوق و دستمزد منصفانه، پاداش نقدی و غیر نقدی، نظام ارتقای شغلی و شایسته سالاری، رویه های منصفانه و ارائه اطلاعات درست تعریف می کنند، اماعملاآنچه به عنوان عدالت تحقق می یابد، ادراک کارکنان از عدالت است. بنابراین اگر کارمند درک متفاوتی نسبت به هر یک از عوامل مذکور داشته باشد، این سوال پیش می آید که چگونه رفتار خواهد کرد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی شهرداری باغستان واقع در شهرستان شهریار به تعداد ۲۹۰ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود، از طریق نمونه گیری به صورت تصادفی ساده ، تعداد ۱۶۵پرسشنامه در بین افراد توزیع شده است.برای آزمون روائی محتوایی این تحقیق ، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد . پس از جمع آوری داده ها ، با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق از روش معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی ادراک شده به میزان ۷۱ درصد بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین متغیر دلبستگی شغلی به میزان ۶۷ درصد بر رفتارهای انحرافی شغلی تاثیر معکوس و معنادار دارد.

کلیدواژه ها:

عدالت سازمانی ادارک شده ، عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای ، عدالت مراوده ای ، دلبستگی شغلی ، رفتارهای انحرافی شغلی در کار.

نویسندگان

زهرا وظیفه

استادیار مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدیه حاتمی تاجیک

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان وبلوچستان

مرتضی خورشیدی فر

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرا یش تحول دانشگاه آزاد اسلامی