بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNEO-2-7_006

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مولفه های ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه (مرضی و غیر مرضی) و مقایسه آن در دو گروه زنان و مردان مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. این پژوهش ازنوع زمینه یابی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرج بود. به منظور انجام این پژوهش ۹۰ نفر از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی شهر کرج با روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند و پرسش نامه های ابعاد شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP-۲) والکر، سچرت و پندر و احساس گناه ضرابی ها و خسروی، را تکمیل نمودند. سپس داده های پژوهش با آزمون های رگرسیون چند متغیری، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیری و T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد شخصیت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با احساس گناه (مرضی و غیرمرضی) رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که در بین ابعاد شخصیت بعد روان رنجوری قادر به پیش بینی احساس گناه مرضی در بیماران مبتلا به RA می باشد (۰۵/۰p<). براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که براساس ابعاد شخصیت می توان احساس گناه را پیش بینی نمود و بین زنان و مردان مبتلا به RA از لحاظ ابعاد شخصیت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت تفاوت وجود دارد.   Abstract This study aimed to examine the correlation between elements of personality dimentions, Health-promoting lifestyle, and feelings of guilt (Pathological and non-pathological) and the comparison of these parameters between two groups of male and female who suffer from Rheumatoid Arthritis. The way of this study is descriptive-correlational and statistical communication in this research contains all people who suffer from Rheumatoid Arthritis that refer to medical centers in Karaj ۱۳۹۲ years. In order to do a research, we selected ۹۰ persons in sampelingwho suffered from Rheumatoid Arthritis and referred to this rheumatology clinic in Karaj. We gave them some questionnaires for personality dimentions (NEO-FFI) McCrae and Costa, Health-promoting lifestyle (HPLP-۲) Walker, Schrt and Pender, and feeling of guilt Zarabiha and Khosravi that they filled them. Then the data were analyzed by multivariate regression analysis, Pearson correlation, multivariate analysis of variance and T-independent. The results suggested that there is a significant positive correlation between personality dimentions and the Health-promoting lifestyle with feelings of guilt (Pathological and non-pathological). This means that in personality dimentions, the dimention of neurosis are able to make prediction about non-pathological feelings of guilt. Meanwhile, there is a significant positive correlation between pathological neurosis traits with feelings of guilt, and there is a significant negative correlation between extraversion and compatibility with non-pathological feelings of guilt. In addition, there is a significant negative correlation between Health-promoting lifestyle with neurosis traits and there is a significant possitive correlation between extraversion and compatibility. The results of the secondary hyphosis suggested that neurosis tratis and also responsibility in women are more than men who suffer from “RA” and about Health-promoting lifestyle, men are more than women and also in feelings of guilt (pathological and non-pathological) there was no difference between them. Based on findings, we can conclude that according to personality dimentions, we also could make prevention about feelings of guilt and there is a difference between men and women who suffer from “RA” in terms of personality dimentions and Health-promoting lifestyle Keywords: Personality dimention, Health-promoting lifestyle, feelings of guilt, Rheumatoid Arthritis

کلیدواژه ها:

ابعاد شخصیت ، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ، احساس گناه ، آرتریت روماتوئید

نویسندگان

لیلا صالحی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.ایران.

زهره رافضی

استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران.

خدیجه سلمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران

سارا شهبازی

مربی و عضو هیات علمی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

امین امینی

پژوهشگر دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.