بررسی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای استادان از دیدگاه دانشجویان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 305

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICELEARNING14_020

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اخلاق حرفه ای اساتید از دیدگاه دانشجویان دربستر یادگیری الکترونیکی در موسسه آموزش مهرالبرز انجام شده است. روش پژوهش توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه ای به تعداد ۲۸۳ نفر به شیوه ی تصادفی انتخاب گردید. جهت بررسی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای استادان از دیدگاه دانشجویان از طریق پیشینه پژوهش های انجام شده و مبانی نظری در سه بعد (خصیصه های فردی، تعاملی در فضای الکترونیکی و کیفیت کار حرفه ای استادان) با ۱۶ شاخص شناسایی شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ۲۳ گویه ای است اده شد جهت بررسی پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی و تصنیف و روایی آن با استفاده از روایی همگرا و روش صوری با محاسبه ی همبستگی هر گویه با نمره ی بعد مربوط به آن سنجیده شد. داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در Smartpls۳ و آزمون ناپارامتری من ویتنی و کروسکال والیس در Spss۲۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: ۱) بین همه ابعاد اخلاق حرفه ای استادان تفاوت معناداری وجود داشت و این بدان معنا است که عوامل مستقل تاثیر معنی داری روی عامل وابسته یا همان اخلاق حرفه ای دارند ۲) بین نظر دانشجویان به لحاظ جنسیت ، سن و دانشکده های فنی مهندسی و مدیریت و مدیریت فناوری اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد. و این بدان معناست دانشجویان در مورد عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای اساتید هم نظر هستند.

نویسندگان

فرح عالیخانی

کاندیدای دریافت مدرک دکتری رشته برنامه ریزی آموزش از دور، عضو موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز

رحیم عبادی

استادیار دانشگاه فرهنگیان