آقای رحیم عبادی

rahim ebadi

استاديار

Researcher ID: (271798)

2
2
6
1
9
3
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • هئيت مديره عضو انجمن يادگيري الكترونيكي ايران ( يادا)
 • رئيس كنسرسيوم كنسرسيوم موسسات ودانشگاههاي الكترونيكي ( مجازي ) ايران
 • عضو اتحاديه موسسات ودانشگاههاي الكترونيكي اسيا -AEU
 • عضو كارگروه يادگيري الكترونيكي وزارت عتف
 • دبير چهاردهمين كنفرانس ملي وهشتمين كنفرانس بين اللمللي يادگيري وياددهي الكترونيكي

تالیفات

 • کتاب دانشگاه الكترونيكي دانشگاه هزاره سوم (انتشارات مهرالبرز) - 1395 - فارسی
 • کتاب سردل (انتشارات تربيت) - 1383 - فارسی
 • کتاب مباني نظري مجلس دانش آموزي (انتشارات تربيت) - 1383 - فارسی
 • کتاب مدرسه مجازي (انتشارات مدارس هوشمند) - 1382 - فارسی
 • کتاب فناوري اطلاعات وآموزش وپرورش (انتشارات مدارس هوشمند) - 1381 - فارسی
 • کتاب قدرت اينترنت دريادگيري (انتشارات مدارس هوشمند) - 1381 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • معاون آموزش وپرورش استان تهران (1360-1368)
 • معاون وزارت آموزش وپرورش (1376-1380)
 • معاون بنياد شهيد انقلاب اسلامي (1370-1376)
 • مشاور وزير آموزش وپرورش (1380-1382)
 • مشاوررئيس جمهور ورئيس سازمان ملي جوانان كشور (1382-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئيس هئيت موسس موسسه آموزش عالي مهرالبرز (1384-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام موسسه آموزش عالي مهرالبرز (1385-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئيس موسسه آموزش عالي مهرالبرز (1395-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام موسسه آموزش عالي مهرالبرز (1399-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • وبینار اخلاق در آموزش الکترونیکی (برخط) - چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار (1400)
 • کارگاه آموزشی مدل اثربخش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها - چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی (1399)
 • ارزیابی طراحی سامانه یادگیری الکترونیکی به منظور ارتقای برنامه های بالندگی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی - دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی (1399)