بررسی عملکرد سیستم های سختی گیر در تاسیسات گرمایش و سرمایش آبی ساختمان های مسکونی کوچک

رده بندی دیویی: 697
شابک: 978-600-113-196-7
رده بندی کنگره: 1397 4ب8د/67 74
شماره کتابشناسی ملی: 5274778
شناسه ملی سند علمی: R-1224497
تاریخ درج در سایت: 14 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 110
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: مهندسی مکانیک
مشاهده: 2,190

فایل این کتاب در 110 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

زمانیکه آب گرم شود و یا در اثر مجاورت با هوا تبخیر و در نتیجه تغلیظ شود، تشکیل رسوب غیر محلول باعث مشکلات جدی در تاسیسات ساختمانی میشود. اگر چه این رسوب ممکن است تشکیل پوشش محافظی دهد که باعث کاهش خوردگی شود، اما باعث کاهش ضریب انتقال حرارت و افزایش افت فشار میشود. متداولترین رسوب سختی که در سیستم های تاسیساتی تشکیل می شود، کربنات کلسیم است که تشکیل آن به فاکتورهایی چون غلظت، قلیائیت، pH ، دما و ... بستگی دارد. همچنین فاکتورهای زیادی وجود دارد باعث خوردگی قطعات مختلف در سیستم های تاسیساتی می شود که مهمترین آن اکسیژن محلول در آب می باشد. در پروژه حاضر، تاثیر دو نمونه آب با  TDS های مختلف در میزان رسو بگذاری و خوردگی، ابتدا بدون استفاده از سختی گیر و سپس با استفاده از چند سختی گیر مرسوم شامل رزینی کاتیونی، اسمز معکوس، الکترومغناطیسی و گالوانیک بررسی و مقایسه و نتایج آن ارائه شده است.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول : معرفی و هدف تحقیق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ شاخص های املاح محلول در آب

۱-۲-۱ غلظت کل املاح محلول آب  (TDS)

  ۲-۲-۱ هدایت الکتریکی آب (EC)

۳-۲-۱ غلظت یون هیدروژن

۴-۲-۱pH تعادل و تعادل کربناتی   

۵-۲-۱ سختی کل آب  (TH)

۶-۲-۱ شاخص قلیائیت آب

فصل دوم : رسوب، خوردگی و راههای جلوگیری از آنها

۱-۲ رسوبگذاری  

۱-۱-۲ فوق اشباع بودن  

۲-۱-۲ تشکیل هسته های اولیه  

۳-۱-۲ زمان تماس  

 pH ۴-۱-۲

۵-۱-۲ تاثیر عوامل دیگر  

۲-۲ خوردگی  

۱-۲-۲ عوامل موثر بر خوردگی

۱-۱-۲-۲ اثر گازهای محلول در آب

 pH ۲-۱-۲-۲

۳-۱-۲-۲ درجه حرارت  

۴-۱-۲-۲ اثر نمکهای محلول  

۵-۱-۲-۲ مواد آلی موجود در آب

۲-۲-۲ انواع خوردگی

۱-۱-۲-۲ خوردگی یکنواخت  

۲-۲-۲-۲ خوردگی گالوانیک یا دو فلزی

۳-۲-۲-۲ خوردگی شیاری  

۴-۲-۲-۲ حفره دار شدن  

۵-۲-۲-۲ خوردگی بین دانه ای

۶-۲-۲-۲ جدایش انتخابی)زدایش آلیاژی (

۷-۲-۲-۲ خوردگی سایشی

۸-۲-۲-۲ خوردگی توام با تنش  

۹-۲-۲-۲ خرابی هیدروژنی  

۳-۲ کلیات

۱-۳-۲ سختی گیر رزینی کاتیونی

۲-۳-۲ سختی گیر اسمز معکوس  

۳-۳-۲ سختی گیر مغناطیسی  

۴-۳-۲ سختی گیر الکترومغناطیسی  

۵-۳-۲ سختی گیر گالوانیک

فصل سوم : روش انجام و نتایج طرح

۱-۳ شرح کار و مدل مورد تحقیق  

۲-۳ روند داده برداری

۳-۳ نتایج آزمونها

۱-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب قنات بدون عبور از هرگونه سختی گیر

۲-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب قنات با عبور از سختی گیر رزینی کاتیونی

۳-۳-۳ نتایج آزمون ها برای آب قنات با عبور از سختی گیر اسمز معکوس  

۴-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب قنات با عبور از سختی گیر الکترومغناطیسی  

۵-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب خرمدشت بدون عبور از سختی گیر

۶-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب خرمدشت با عبور از سختی گیر رزینی کاتیونی  

۷-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب خرمدشت با عبور از سختی گیر اسمز معکوس

۸-۳-۳ نتایج آزمونها برای آب خرمدشت با عبور از سختی گیر الکترومغناطیسی  

فصل چهارم : جمعبندی و بررسی نتایج  

۴ بررسی و خلاصه نتایج

۱-۴ استفاده از آب بدون سختیگیر در تاسیسات

۲-۴ استفاده از آب نرم شده توسط سختی گیر رزینی در تاسیسات  

۳-۴ استفاده از آب نرم شده توسط سختی گیر اسمز معکوس در تاسیسات  

۴-۴ استفاده از آب نرم شده توسط سختی گیر الکترومغناطیس در تاسیسات

۵-۴ نتیجه گیری  

مراجع  

نمایش کامل متن