بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دربین پرسنل شهرداری شهرستان مبارکه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPHCONF01_066

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین پرسنل شهرداری های شهرستان مبارکه بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه پرسنل شهرداری های شهرستان مبارکه بودند، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۸۹/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۷/۰ تعیین گردیده است.برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سوالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها بیانگر این بود که بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد. .میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد یکسان می باشد.

نویسندگان

حسین ابوطالبی کرکوندی

کارشناس روابط عمومی شهرداری مبارکه اصفهان