پیش بینی بارش فصلی با استفاده از پیوند از دور: مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-10-3_004

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

حوزه آبریز دریاچه ارومیه از نقطه نظر منابع آب و محیط زیست یکی از مناطق مهم کشور به حساب می آید. در این حوزه بارندگی، نقش عمده ای در منابع آب های سطحی و زیرزمینی دارد و بیشترین بارندگی به ترتیب در فصل بهار، زمستان و پاییز به وقوع می پیوندد. با توجه به این که این حوزه از نظر اقلیمی نیمه خشک محسوب می شود، پیش بینی بارندگی برای برنامه ریزی منابع آب مخصوصا دوره های خشک سالی و جلوگیری از خسارات ناشی از آن می تواند نقش اساسی داشته باشد. بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده های ارتباط از دور (Teleconnections patterns) بر میزان نزولات جوی نقش تعیین کننده ای دارند. در این مقاله تاثیر چند پدیده مهم اقلیمی بر بارندگی حوزه دریاچه ارومیه مورد تحقیق قرار گرفته است تا با استفاده از روابط بین آنها، بارندگی در فصول مورد نظر پیش بینی گردد. از میان ایستگاه های بارندگی در حوزه، تعداد ۱۸ ایستگاه که آمار بارندگی آنها بیش از ۳۵ سال بود انتخاب و شاخص SPI تهیه گردید. از بین شاخص های اقلیمی، شش شاخص NOI (North Oscillation Index), NINO۳.۴, NAO (North Atlantic Oscillation), PNA (Pacific North America), PDO (Pacific Decadal Oscillation), SOI (Southern Oscillation Index) که به عنوان شاخص های تاثیر گذار در فواصل دور مطرح هستند، انتخاب شدند. با یک روش جدید و با استفاده از فاز مثبت و منفی شاخص ها، تاثیر پدیده های اقلیمی بر بارندگی دقیق تر بررسی شد. بدین صورت که فاز مثبت و یا منفی یکی از شاخص ها در یک فصل خاص در نظر گرفته شد و سپس ارتباط هم زمان آن و بقیه شاخص ها با بارش بررسی گردید. نتایج نشان داد هرگاه از ترکیب هم زمان دو شاخص استفاده شود هم بستگی بیشتری بین بارندگی و شاخص ها حاصل می گردد. هم چنین، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بارندگی پاییزه بیشتر تحت تاثیر SOI و بارندگی زمستانه بیشتر تحت تاثیر شاخص NAO است. بنابراین بارندگی هر دو فصل با استفاده از شاخص های اقلیمی فصل قبل قابل پیش بینی است.