رابطه اضطراب و سرمایه روانشناختی در مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEPACONF06_149

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

میزان شیوع اضطراب در مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم، به دلیل مزمن بودناین اختلال بیشتر از مادران دانش آموزان عادی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهاضطراب و سرمایه روانشناختی در مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم انجام شد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه مادراندانش آموزان با اختلال طیف اتیسم شهر مشهد که به شیوه نمونه گیری در دسترس ۵۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی اضطراب بک(۲۰۰۰) و پرسشنامه ی سرمایه روانشناختی لوتانز، اولیو و یوسف (۲۰۰۷) بود. به منظورتحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه بین اضطراب و سرما یه روانشناختی در مادراندانش آموزان با اختلال طیف اتیسم منفی بوده و ضرایب بد ست آمده نشان دهنده وجودرابطه معکوس بین رابطه اضطراب و سرمایه روان شناختی در مادران دانش آموزان با اختلالطیف اتیسم است. با توجه به این یافته ها پیشنهاد می گردد برنامه درمانی مناسبی را باهدف ارتقای و سرما یه روانشناختی در مادران دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم تدوین وطراحی گردد.

نویسندگان

سمانه خزاعی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران