تاثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 363

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEIT-14-3_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

پیشینه و اهداف: باورها و ساختارهای عقیدتی معلمان، یکی از محورهای اصلی پژوهشهای آموزشی به منظور دستیابی به اصلاحاتی در روشهای تدریس معلمان میباشند. چندین مطالعه تجربی در مورد باورهای معلمان ریاضی صورت گرفته است که به مفهوم سازی و تعریف باورها و اعتقادات کمک کرده اند. ونگ(Wong) در تحقیقی تحت عنوان «توسعه باورهای معلمان از طریق آموزش آنلاین: یک تجربه یک ساله از باورهای معلمان ریاضی و علوم درباره یادگیری و آموزش» با بررسی ۲۱ معلم نشان داد که باورهای معلمان در استفاده از آموزش آنلاین تحت تاثیر سالهای تدریس آنان است. اسکمپ (Skemp) در مطالعات خود، دو نوع باور نسبت به ریاضیات را معرفی کرده است: ریاضیات ابزاری و ریاضیات رابطهای. محمدی و مصلایی در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی باورهای دبیران منتخب ریاضی کشور بر اساس ویژگیهای جمعیتی-شناختی آنها» نشان دادند که هرچه اعتقاد و باور معلمان نسبت به فرایند به روزرسانی شایستگیهای حرفهای خود در تدریس افزایش یابد؛ مسئولیتپذیری آنها در برابر رفتار حرفهای و شغلی خود بیشتر میشود. با ظهور فناوریهای جدید، توجه معلمان ریاضی نیز به استفاده از یک چهارچوب جدید برای یکپارچه سازی دانش فناوری با دانش پداگوژیکی و دانش محتوایی معطوف گردید. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی تاثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران دوره متوسطه در خصوص میزان بهکارگیری نرمافزارهای آموزش ریاضی در فرآیند تدریس بوده است. روشها: پژوهشگر برای مشاهده تغییر باورهای دبیران پیش و پس از اجرای آموزش کارگاهی به شیوه نرم­افزاری، از روش نیمه تجربی دو گروهی با پیش و پس آزمون استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران ریاضی مقطع متوسطه استان خراسان شمالی میباشد که با استناد به فرمول کوکران، ۷۳ نفر از آن ها به روش نمونه­گیری خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه کنترل (۳۳ نفر) و آزمایش (۴۰ نفر) قرار گرفتهاند. پرسشنامه استاندارد استفاده شده در این پژوهش توسط زامبک (Zambak) با استناد به مبانی نظری ساخته و پرداخته شده است. تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با نرمافزار SPSS صورت گرفت و برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافتهها: نتایج تحلیل دادههای آماری این پژوهش نشان داد که برگزاری کارگاه آموزش ریاضی با استفاده از نرمافزار آموزشی جئوجبرا در قالب مدل آموزشی «محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK)» بر باورهای دبیران ریاضی دوره متوسطه نسبت به استفاده از فناوریهای نوین در آموزش تاثیر مثبتی داشته است. یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که بعضی از معلمان ریاضی، با اینکه تکنولوژی را به عنوان یک ابزار مفید آموزشی برای کلاسهای درس پذیرفتهاند؛ ولی نگران مداخله بیجای تکنولوژی در درک و فهم یک موضوع ریاضی هستند و بدین سبب، به استفاده از تکنولوژی در کلاس درس خود، ترغیب نمیشوند و آن را تنها به عنوان یک فعالیت آموزشی غیررسمی، مجاز میدانند. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه­گیری کرد که توسعه دانش و تغییر باورهای دبیران ریاضی نسبت به استفاده از فناوریهای به روز در زمینه تدریس ریاضی بر اساس امکانات مدرسهای و محدودیتهای سازمانهای آموزش و پرورش استانهای مختلف کشور بسیار حائز اهمیت است. پیشنهاد میشود تا تصمیم گیرندگان این حوزه با کمک نتایج این پژوهش به کشف و شناسایی دبیران مستعد در مناطق مختلف کشور بپردازند و با برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت از توانایی آنها در راستای ارتقا کلی سطح دبیران ریاضی کشور بهره ببرند.

کلیدواژه ها:

آموزش ریاضی ، نرم افزار جئوجبرا ، باور دبیران ، مدل محتوایی- پداگوژیکی و فناورانه (TPACK)

نویسندگان

محمد علیزاده جمال

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احمد شاهورانی

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی ایرانمنش

گروه ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ابوالفضل تهرانیان

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Mathematics teaching today: ...
 • Mumtaz S. Factors affecting teachers’ use of information and communications ...
 • Brush T, Glazewski K, Rutowski K, Berg K, Stromfors C, ...
 • Fishman B, Davis E. Teacher learning research and the learning ...
 • Flick L, Bell R. Preparing tomorrow's science teachers to use ...
 • Koehler MJ, Mishra P, Yahya K. Tracing the development of ...
 • Vrasidas C, McIsaac M. Integrating technology in teaching and teacher ...
 • [8]Clark-Wilson A, Hoyles C. Dynamic digital technologies for dynamic mathematics: ...
 • Ellis J, Dare E, Roehrig G. From consumers to creators: ...
 • Pajares F. Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a ...
 • Shabani M. New patterns and methods of teaching. Tehran: Samt; ...
 • Wong SS. Development of teacher beliefs through online instruction: A ...
 • Sug Shin W, Han I, Kim I. Teachers’ technology use ...
 • Brown AB. Non-traditional preservice teachers and their mathematics efficacy beliefs. ...
 • Niess ML. Investigating TPACK: Knowledge growth in teaching with technology. ...
 • Aminifar E, Saleh Sedghpour B, Valinejad F. [The Role of ...
 • [17]Herring MC, Koehler MJ, Mishra P. (Eds.) Handbook of technological ...
 • Mouza C, Karchmer-Klein R, Nandakumar, R, Ozden SY, Hu L. ...
 • Koehler MJ, Mishra P. Teachers learning technology by design. Journal ...
 • Agyei DD, Benning I. Pre-service teachers’ use and perceptions of ...
 • Bhagat KK, Chang CY, Huang R. Integrating GeoGebra with TPACK ...
 • [22]McGee D, Deborah MR. using a technologysupported approach to preservice ...
 • Zambak V. Pre-service mathematics teachers’knowledge development and belief change within ...
 • نمایش کامل مراجع