بررسی شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان و مدیران (مطالعه موردی شهرداری های همدان، ملایر و تویسرکان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 674

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD08_007

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، بررسی شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان و مدیران ( مطالعه موردی شهرداری های همدان، ملایر و تویسرکان) بود. بر اساس ادبیات پژوهش، عوامل عدالت سازمانی، بی اعتمادی کارکنان، ابهام در عملکرد شغل، قوانین غیر منصفانه، ساختار جبران خدمات، شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، ۱۵۰۰ نفر از کارکنان و مدیران شهرداری همدان بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۱۷۰ نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها:به جز رابطه استرس شغلی بر رضایت شغلی، تمامی فرضیات تایید شدند. نتیجه گیری:نتایج نشان داد اعتماد سازی در سازمان امری ضروری است و هرچه اعتماد در سازمان بیشتر باشد میزان تعهد کارکنان به سازمان بیشتر است و از بروز رفتار انحرافی می کاهد.