پیش بینی احساس تنهایی نوجوانان بر اساس سبکهای شوخ طبعی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 247

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA01_208

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی احساس تنهایی نوجوانان بر اساس سبکهای شوخ طبعی صورت پذیرفت. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که در قالب روش رگرسیون انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ سال ترک زبان استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۹ بودند که از میان آنها ۱۵۱ نوجوانان به شیوه نمونه گیری در دسترس آنلاین انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبکهای شوخ طبعی مارتین و پرسشنامه احساس تنهایی راسل استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ماتریس همبستگی و رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS-۲۰ استفاده شد. نتایج نشان داد سبکهای شوخ طبعی (پیوند دهنده، پرخاشگرانه و خودکاهنده) قادرند به طور معنادار احساس تنهایی نوجوانان را پیش بینی کنند؛ به طوری که با افزایش سبک شوخ طبعی پیوند دهنده و کاهش سبکهای شوخ طبعی پرخاشگرانه و خودکاهنده از میزان احساس تنهایی نوجوانان کاسته میشود.

نویسندگان

مصطفی زارعان

گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

جلیل باباپور

گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

مهران گلزاری امجد

دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز