اثربخشی درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی در میان زوجهای متعارض

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FPCE-5-2_005

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

تعارضهای زناشویی سبب ایجاد آسیبهای روانشناختی، هیجانی و عاطفی در زوجین میشود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی زوجهای متعارض انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده زوجهای خواستار طلاق مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سهماهه زمستان سال ۱۳۹۷ بود. در این پژوهش تعداد ۳۰ زوج خواستار طلاق با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه ۱۵ زوج). در گروه آزمایش ۳ زوج و در گروه گواه دو زوج ریزش داشتند. گروه آزمایش مداخله ۹ جلسهای درمان زوجی متمرکز بر هیجان را طی ۵ هفته بهصورت هفتهای دو جلسه ۹۰ دقیقهای دریافت نمودند. پرسشنامههای بهکاررفته در این پژوهش دربرگیرنده نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی بود. دادهها به شیوه تحلیل کوواریانس توسط نرمافزار آماری SPSS۲۳ مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. برآیندهای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی زوجهای متعارض موثر بوده است (P<۰.۰۰۱). بر پایه یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که درمان زوجی متمرکز بر هیجان میتواند همچون درمانی کارآمد جهت کاهش نگرشهای ناکارآمد و افزایش حس پیوستگی زوجها مورداستفاده گیرد.

کلیدواژه ها:

emotionally focused couple therapy ، inefficient attitudes ، sense of coherence ، conflicted couples ، درمان زوجی متمرکز بر هیجان ، نگرشهای ناکارآمد ، حس پیوستگی ، زوجهای متعارض

نویسندگان

اعظم عاشوری

M.Sc., Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran.

زهرا پارسی نژاد

M.Sc., Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 •  Antonovsky A. (1993). The structure and properties of the sense ...
 •  Bayerman, S., Kleverson, E. (2014). Family therapy and Self Differentiation ...
 •  Brouwer, M.E., Williams, A.D., Forand, N.R., DeRubeis, R.J., Bockting, C.L.H. ...
 •  Dowlati, Y., Segal, Z.V., Ravindran, A.V., Steiner, M., Stewart, D.E., ...
 •  Drageset, J., Eide, G. E., Nygaard, H. A., Bondevik, M., ...
 •  Frankel, L.A., Umemura, T., Jacobvitz, D., Hazen, N. (2015). Marital ...
 •  Gao, T., Meng, X., Qin, Z., Zhang, H., Gao, J., ...
 •  Johnson, S. M., Bradley, B., Furrow, J., Lee, A., Palmer, ...
 •  Kase,T., Ueno, Y., Shimamoto, K., Oishi, K. (2019). Causal relationships ...
 •  Keng, S., Seah, S.T.H., Tong, E.M.W., Smoski, M. (2016). Effects ...
 •  Moen,V.P., Eide, G.E., Drageset, J., Gjesdal, S. (2019). Sense of ...
 •  Moore, A.K., Rasmussen, R., Sandberg, J., Holt-Lunstad, J., Carrell, D.T., ...
 •  Onsy, E., Amer, M.M. (2014). Attitudes Toward Seeking Couples Counseling among ...
 •  Spada MM, Nikcević AV, Moneta GB, Wells A. (2007). Metacognition ...
 •  Weissman, A. N., Beck, A. T. (1978). Development and validation ...
 •  Wiebe, S.A., Johnson, S.M. (2017). Creating relationships that foster resilience ...
 •  Wilson, S.J., Jaremka, L.M., Fagundes, C.P., Andridge, R.,,. J., Habash, ...
 •  Agha Yousefi, A., Sharif, N. (2011). Investigating the Relationship between ...
 •  Badihi Zeraati, F., Mousavi, R. (2015). The Effectiveness of Emotional ...
 •  Davarniya, R., Zahrakar, K., Moayeri, N., Shakarami, M. (215). Assessing ...
 •  Ebrahimi, A., Moosavi, S.G. (2013). Development and validation of the ...
 •  Fallahzadeh; H., Sanaei Zakir, B., Farzad, V. (2012). Evaluation of ...
 •  Fotouhi, S., Mikaeli, N., Atadokht, A., Hajloo, N. (2017). The ...
 •  Hassani, M., Ghaffari, O., Abolghasemi, A., Taklavi, S. (2019). The ...
 •  Kaviani, Z., Najmeh, H., Enayati, M.S. (2013). The effect of ...
 •  Kiamarsi, A., Ilbeigi Qalauni, R. (2012). Investigating the Relationship between ...
 •  Moghtader, L. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy in ...
 •  Raisi Dastgerdi, M., Arefi, M. (2019). The effectiveness of Douglas-based ...
 •  Raisi, S.J., Mohammadi, K., Zarei, E., Najarpouriyan, S. (2018). Effectiveness ...
 •  Sahebi Bazaz, L., Sudani, M., Mehrabizadeh Honarmand, M. (2019). The ...
 •  Zanganeh Motlagh, F., Bani Jamali, S.S., Ahadi, H., Hatami, H.R. ...
 •  Zeraati Shamsabadi, S. (2018). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy ...
 • ابراهیمی، امرالله.، موسوی، سیدغفور.(1391). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در ...
 • آقایوسفی، علیرضا.، شریف، نسیم. (1390). بررسی رابطه‌ی حس انسجام و ...
 • بدیهی زراعتی، فرنوش.، موسوی، رقیه. (1395). اثربخشی زوج درمانی هیجان ...
 • حسنی، معصومه.، غفاری، عذرا.، ابوالقاسمی، عباس.، تکلوی، سمیه. (1398). اثربخشی ...
 • داورنیا، رضا.، زهراکار، کیانوش.، معیری، نسیم.، شاکرمی، محمد.(1394). بررسی کارایی ...
 • رئیسی دستگردی، مهین دخت.، عارفی، مژگان. (1398). اثربخشی درمان شناختی ...
 • رئیسی، سیدجمال.، محمدی، کوروش.، زارعی، اقبال.، نجارپوریان، سمانه. (1397). اثربخشی ...
 • زراعتی شمس‌آبادی، شادی. (1397). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر ...
 • زنگنه مطلق، فیروزه.، بنی‌جمالی، شکوه السادات.، احدی، حسن.، حاتمی، حمیدرضا.(1396). ...
 • صاحبی بزاز، لیلا.، سودانی، منصور.، و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. ...
 • فتوحی، سکینه.، میکاییلی، نیلوفر.، عطادخت، اکبر.، حاجلو، نادر. (1396). اثربخشی ...
 • فلاح زاده؛ هاجر.، ثنایی ذاکر، باقر.، فرزاد، ولی الله. (1391). ...
 • کاویانی، زینب.، نجمه، حمید.، عنایتی، میرصلاح الدین. (1392). بررسی تاثیر ...
 • کیامرثی، آذر.، ایل‌بیگی قلعه‌نی، رضا. (1391). بررسی ارتباط احساس پیوستگی ...
 • مقتدر، لیلا. (1395). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ...
 • نمایش کامل مراجع