CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی در میان زوجهای متعارض

عنوان مقاله: اثربخشی درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی در میان زوجهای متعارض
شناسه ملی مقاله: JR_FPCE-5-2_005
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم عاشوری - M.Sc., Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
زهرا پارسی نژاد - M.Sc., Clinical Psychology, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran.

خلاصه مقاله:
تعارضهای زناشویی سبب ایجاد آسیبهای روانشناختی، هیجانی و عاطفی در زوجین میشود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی زوجهای متعارض انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده زوجهای خواستار طلاق مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر همدان در سهماهه زمستان سال ۱۳۹۷ بود. در این پژوهش تعداد ۳۰ زوج خواستار طلاق با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه ۱۵ زوج). در گروه آزمایش ۳ زوج و در گروه گواه دو زوج ریزش داشتند. گروه آزمایش مداخله ۹ جلسهای درمان زوجی متمرکز بر هیجان را طی ۵ هفته بهصورت هفتهای دو جلسه ۹۰ دقیقهای دریافت نمودند. پرسشنامههای بهکاررفته در این پژوهش دربرگیرنده نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی بود. دادهها به شیوه تحلیل کوواریانس توسط نرمافزار آماری SPSS۲۳ مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. برآیندهای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که درمان زوجی متمرکز بر هیجان بر نگرشهای ناکارآمد و حس پیوستگی زوجهای متعارض موثر بوده است (P<۰.۰۰۱). بر پایه یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که درمان زوجی متمرکز بر هیجان میتواند همچون درمانی کارآمد جهت کاهش نگرشهای ناکارآمد و افزایش حس پیوستگی زوجها مورداستفاده گیرد.

کلمات کلیدی:
emotionally focused couple therapy, inefficient attitudes, sense of coherence, conflicted couples, درمان زوجی متمرکز بر هیجان, نگرشهای ناکارآمد, حس پیوستگی, زوجهای متعارض

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1189042/