نشانه شناسی تبلیغات شهری در ایران(با تاکید بیلبوردهای سطح شهر تهران)

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCSC-3-8_004

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

این مﻘاله با هدف دست   یابی و شناسایی نشانه ها و اسطور ه های حاکم بر تبلیغات محیطی شهر تهران   و نظام نشانه شناسانه آن انجام شد   ه است  .بدین منظور نمونه    هایی از بیلبوردهای سطح شهر تهران به   بررسی شده است۱۳۸۲عنوان کلان شهر ایران در فاصله زمانی بهار و تابستان بـه  «فردینـان دوسوسـور » چارچوب نظری این تحﻘیق برگرفته از دیدگاه نشانه شناسـانه   عنـوان  پیرامون تحلیل اسطوره   «رولان بارت »مرجع و با استفاده از نظریات  زدایی از متـون تبلیغـاتی اسـت .در تبلیغات ایران است.بخشی از این اسطوره   ها مختص   «اسطوره ساز » یافته  های پژوهش معرف نظام   فرهنگ و جامعه ایرانی و ویژگی های مربـوط بـه ایـن بافـت را دارا اسـت و بخشـی دیگـر متـاثر از اسطورههای فراملی و منطﻘه ای است و به گونه ای جهان شمول محسوب می شوند.

کلیدواژه ها:

نشانه شناسی ، استعاره و مجاز ، معنای صریح و ضمنی ، استحاله نشانه )اسـطوره دال و مدلول ، محورهای همنشینی جانشینی ، لانگ و پارول

نویسندگان

افسانه کامران

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران