تاثیر مدیریت دانش بر جانشین پروری کارکنان با نقش میانجی فناوری های نوین ارتباطی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان بانه)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 440

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF10_020

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر جانشین پروری کارکنان با تاکید بر نقش میانجی گری فناوری های نوین ارتباطی در شهرداری شهرستان بانه میباشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی پیمایشی است جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری شهرستان بانه می باشد که تعداد آنها 110 نفر است، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 86 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه؛ پرسشنامه مدیریت دانش نیومن((1999 و پرسشنامه جانشین پروری کیم((2010 و پرسشنامه فناوری های نوین ارتباطی ماسیوت (2012) میباشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از تعیین نرمال بودن توزیع داده ها بوسیله آزمون کلموگروف-اسمیرنف، در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردیده است. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که فناوری های نوین ارتباطی در تاثیر مدیریت دانش بر جانشین پروری کارکنان نقش میانجی دارد همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش بر فناوری های نوین ارتباطی و جانشین پروری کارکنان تاثیر مثبت دارد همچنین نتایج تحقیق نشان داد که فناوری های نوین ارتباطی بر جانشین پروری کارکنان شهرداری شهرستان بانه موثر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بلال پناهی

استادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری ،دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور ، ایران

اسکندر شیرازی

استادیار، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

سحر حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی دانشگاه پیام نور واحد مراغه