ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

مدلسازی آلودگی هوا با مدل آنالوگ الکتریکی و تاثیر آن بر قلب

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: IHSC13_231
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 16
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

خرید و دانلود فایل مقاله

متن کامل (فول تکست) این مقاله منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله مدلسازی آلودگی هوا با مدل آنالوگ الکتریکی و تاثیر آن بر قلب

وحید صفری دهنوی - دانشجوی دکتری تخصصی، رشته مهندسی برق، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
مهران صفری دهنوی - دانشجوی دکتری حرفهای، رشته پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: آلودگي هوا و آلودگي محیط نه تنها برای سلامت افرادی که دچار بیماریهای قلبي هستند، مضر هست؛بلكه برای افراد سالم نیز خطرات بسیار جدی را در پي دارد. اغلب مطالعاتي که در این زمینه صورت گرفته است، نشانداده میزان مرگ و میر ناشي از عارضه قلبي در افرادی که در شهرهای آلوده زندگي ميکنند، نسبت به کساني که در هواو محیط سالمتر قرار دارند، بیشتر است؛ اما موضوع قابل توجه اینكه آلودگي شدید هوا و محیط در کوتاه مدت، احتمالخطر ابتلا به بیماریهای قلبي و مرگ ناشي از آنها را به خصوص در افرادی که مستعد این بیماریها هستند و یا سابقهاینگونه بیماریها را به هر دلیلي دارند، افزایش مي دهد. ذرات معلق هوا، جز اصلي آلودگي هوا، به عنوان عامل اصلياثرات زیان آور آلودگي هوا بر سلامت انسان در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسي و مدلسازی آلودگي هواو محیط به عنوان یک عامل ریسک مستقل برای بیماریهای قلبي هست. در این پژوهش با مدلسازی قلب و آلودگيهوا و محیط به روش مدار معادل آنالوگ الكتریكي ميتوان اثرات آلودگي را روی قلب بررسي کرد. در عمل انجام بسیاریاز آزمایشات روی موجود زنده از جمله قلب انسان خطرناک، هزینه بر و خلاف اصول هست. یكي از اهداف اصلي مدلسازیاین است که مي توان آزمایشاتي که بر روی سیستم اصلي تاثیرگذار هست، را روی مدل که شبیه سیستم اصلي هست رابا کمترین هزینه انجام داد. در این خصوص مي توان با مدلسازی قلب با المان های الكتریكي، آزمایشات مختلف را رویمدل که شبیه سیستم اصلي (در این پژوهش قلب انسان) انجام داد و با کمترین هزینه اثرات روی مدل که شبیه سیستماصلي است را بررسي کرد.مواد و روش ها: در این پژوهش برای مدل سازی قلب انسان و بررسي تاثیر آلودگي بر قلب از روش معادل آنالوگاستفاده شده است. در این خصوص مي توان از مدار معادل الكتریكي (مقاومت، سلف و خازن) یا معادل مكانیكي (جرم،فنر و دمپر) استفاده کرد. در این پژوهش به علت اینكه مدار معادل آنالوگ الكتریكي کاربردی و متداولتر است، برایمدلسازی قلب از روش مدار معادل آنالوگ الكتریكي استفاده مي شود.آلودگي هوا نه تنها برای سلامت افرادی که دچار بیماری های قلبي هستند، مضر هست؛ بلكه برای افراد سالم نیز خطراتبسیار جدی را در پي دارد. اغلب مطالعاتي که در این زمینه صورت گرفته است، نشان داده میزان مرگ و میر ناشي ازعارضه قلبي در افرادی که در شهرهای آلوده زندگي مي کنند، نسبت به کساني که در هوای سال متر قرار دارند، بیشتراست؛ اما موضوع قابل توجه اینكه آلودگي شدید هوا در کوتاه مدت، احتمال خطر ابتلا به بیماری های قلبي و مرگ ناشياز آنها را به خصوص در افرادی که مستعد این بیماریها هستند و یا سابقه اینگونه بیماری ها را به هر دلیلي دارند،افزایش مي دهد. ذرات معلق هوا، جز اصلي آلودگي هوا، به عنوان عامل اصلي اثرات زیان آور آلودگي هوا بر سلامت انساندر نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش بررسي و مدلسازی آلودگي هوا به عنوان یک عامل ریسک مستقل برای بیماری های قلبي هست. در این خصوص در این پژوهش ابتدا قلب با المان های الكتریكي مدل مي شود، سپس با مدل سازیآلودگي هوا با مدل آنالوگ الكتریكي، تاثیر آلودگي هوا روی قلب مورد بررسي قرار مي گیرد. در این پژوهش، برایمدل سازی قلب و آلودگي هوا ابتدا به تعریف متغیرهای اصلي و ثانویه پرداخته مي شود، سپس متغیرهای عرضي و عبوریمعرفي مي شود؛ پس از آن درجه اعتبار مدل، فرضیات مدل مورد بررسي قرار مي گیرد و در نهایت مدل قلب و آلودگيهوا به صورت توامان بررسي مي شود و تاثیر آلودگي هوا بر قلب مورد بررسي قرار مي گیرد. در نهایت با توجه به مدل بهدست آمده راهكارهایي برای کاهش تاثیر آلودگي هوا بر قلب مورد اشاره قرار مي گیرد.نتایج : 1- مدل سازی قلب انسان با روش مدار معادل آنالوگ الكتریكي. 2- تعریف متغیرهای اصلي، ثانویه، عرضي وعبوری برای قلب انسان. 3- مدل سازی قلب انسان با المان های الكتریكي. 4- مدل سازی آلودگي هوا و محیط و بررسيتاثیر آلودگي روی سیستم قلب انسان. 5- بررسي راهكارهای کاهش اثر آلودگي روی قلب انسان. 6- یكي از اهداف اصليمدل سازی پیش بیني رفتار سیستم اصلي هست. در این خصوص با ایجاد مدل آنالوگ الكتریكي مي توان عملكرد قلب راپیش بیني کرد. هدف اصلي مدل سازی، انجام تست هایي هست که انجام آنها روی سیستم اصلي هزینه بر و خطرناکاست و با انجام این تست ها روی مدل مي توان هزینه را کاهش داد. در این خصوص مي توان به جای تست روی قلبانسان، انواع تست را روی مدل قلب انجام داد و نتیجه را مشاهده کرد.نتیجه گیری: در این پژوهش در ابتدا تاریخچه ای از تاثیر آلودگي هوا بر بیماری های قلبي مورد اشاره قرار گرفت؛ سپسنحوه کلي مدل سازی مورد بررسي قرار گرفت پس از آن نحوه عملكرد قلب و مدل سازی قسمت های قلب با المان هایالكتریكي مورد بررسي قرار گرفت. در قسمت بعدی با استفاده از روابط ریاضي و تشابه این روابط در قلب و المان هایالكتریكي، المان های الكتریكي مشابه قلب معین شد. در این حالت مدل کامل الكتریكي قلب به دست آمد. در این حالتتاثیر آلودگي هوا با استفاده از مدار معادل آنالوگ الكتریكي مورد بررسي قرار گرفت و آلودگي هوا روی قلب مدل شد. دراین حالت مشاهده شد که آلودگي هوا مي تواند موجب کاهش حجم خون عبوری شود؛ چراکه آلودگي موجب اشغال حجمقلب و رگ مي شود و کاهش سطح مقطع رگ باعث افزایش مقاومت و کاهش خون رساني به بدن مي شود. در این حالتبرای اینكه بدن حجم خون قبل از آلودگي را به اندام های بدن برساند، باید فشار خون را بالا ببرد. در این حالت آلودگيدرکوتاه مدت باعث افزایش کوتاه مدت فشار خون مي شود و در صورتي که آلودگي به صورت بلند مدت برقرار باشد،مي تواند باعث افزایش دائم فشار خون مي شود که خطرناک است. به علاوه در این مدلسازی بیان شد که افزایش آلودگيموجب افزایش اینرسي در قلب ميشود و این افزایش موجب تغییر نوع جریان از لایه ای به گردابي مي شود که باعثکاهش خون رساني مي شود. مورد بعدی این است که افزایش آلودگي موجب کاهش ظرفیت قلب مي شود که باعث کاهشخون رساني به اندام ها مي شود. در نتیجه آلودگي تاثیرات بسیار گسترده ای روی قلب دارد. در این حالت تاثیر این آلودگيدر بلند مدت بسیار گسترده تر هست. در این حالت اولین و ساده ترین راهكار برای کاهش اثرات آلودگي برای کلیه افراداین است که آلودگي هوا و محیط کاهش یابد. ممكن است هر نفر در آلودگي هوا تاثیر نداشته باشد؛ ولي با کاهش آلودگيمحیط مي توان اثرات آلودگي را کاهش داد. راهكار دوم این است که در زمان های مشخص خون از آلودگي پاک شود ورسوبات قلبي و عروقي با استفاده از داروهای مناسب کاهش یابد. استفاده از ماسک باعث کاهش ورود آلودگي به بدن مي شود که موثر است. در استفاده از ماسک باید دقت داشت که ذرات معلق در بدن از نظر اندازه به سه نوع ریز، متوسطو درشت تقسیم مي شوند. استفاده از ماسک ها معمولاً در برابر ذرات ریز تاثیر زیادی ندارند؛ مگر اینكه از ماسک های نانویا فیلتر دار استفاده شود؛ لذا با این راهكارها مي توان تا حدود زیادی از تاثیر آلودگي هوا روی قلب کاست و با استفاده ازشبیه سازی مدل به دست آمده تاثیر هر کدام از عوامل را بررسي کرد.

کلیدواژه ها:

مدل سازی، قلب انسان، مدار معادل آنالوگ الكتریكي، آلودگي هوا

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1169324/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
صفری دهنوی، وحید و صفری دهنوی، مهران،1399،مدلسازی آلودگی هوا با مدل آنالوگ الکتریکی و تاثیر آن بر قلب،سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور،تهران،،،https://civilica.com/doc/1169324

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، صفری دهنوی، وحید؛ مهران صفری دهنوی)
برای بار دوم به بعد: (1399، صفری دهنوی؛ صفری دهنوی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 20,491
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی