تحلیل عدم قطعیت در تخمین دبی در رودخانه طبیعی با کمک روش اندازه گیری تک نقطه ای سرعت

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC19_052

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

چکیده مقاله:

این مقاله در ابتدا به اعتبارسنجی روش تک نقطه ای سرعت به منظور تخمین دبی پرداخته و با در نظر گرفتن مقاومت سطح آزاد آب، این مدل را توسعه میدهد. پس از تعیین پارامتر مقاومت سطح آزاد آب، تغییرات هندسه مقطع به دلیل فرسایش یا رسوبگذاری و جریانهای شدید مانند سیل در تحلیل عدم قطعیت لحاظ می شود. همچنین، خطا در اندازه گیری سرعت به عنوان یک منبع عدم قطعیت در رابطه پیشنهادی مغربی جهت تخمین دبی در نظر گرفته میشود. این مطالعه بر روی رودخانه ادو در ژاپن صورت می پذیرد. در این مطالعه، از روش شبیه سازی مونتکارلو برای تعیین میزان عدمقطعیت دبی با توجه به رابطه پیشنهادی مغربی استفاده شده است. علاوه بر آن، تحلیل حساسیت برای تعیین اهمیت فاکتورهای مختلف عدمقطعیت با توجه به ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد که مدل، عملکرد مطلوبی در برابر عوامل عدم قطعیت دارد. همچنین تغییرات سطح مقطع اثر بیشتری در دقت تخمین دبی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الناز حاجی مسگری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمود فغفورمغربی

استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

سجاد محمدزاده وطن چی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، دانشگاه فردوسی مشهد