رابطه بین کیفیت سایت با اعتماد و وفاداری مشتریان در شرکت مسافربری رجا

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 272

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEEM03_060

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت سایت با اعتماد و وفاداری مشتریان در شرکت مسافربری رجا میباشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان شرکت مسافربری رجا در سال 1399 تشکیل میدهند که از این تعداد 384 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین کیفیت سایت با اعتماد مشتریان در شرکت مسافربری رجا رابطه معناداری وجود دارد، بین کیفیت سایت با وفاداری مشتریان در شرکت مسافربری رجا رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین اعتماد با وفاداری مشتریان در شرکت مسافربری رجا رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج تمام فرضیه های این تحقیق تایید شده است. همچنین کلیه مراحل تجزیه و تحلیل در نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.

نویسندگان

سیدمرتضی آقاپور میری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی نیما، محمودآباد، ایران

مرضیه عمویی

دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش، بابل، ایران