اثربخشی آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش علایم افسردگی و افکار خودکشی افراد متقاضی طلاق

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 307

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICC19_034

تاریخ نمایه سازی: 18 بهمن 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم افسردگی و افکار خودکشی افرادمتقاضی طلاق انجام شد. روش: اين پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری را افراد متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهرستان مهریز (یزد) تشکیل می دادند. به منظور انجام تحقیق دو گروه ۲۰ نفری تحت عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه افسردگی بک و مقیاس سنجش افکار خودکشی بک بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. به منظور آموزش رفتار درمانی از بسته آموزشی مهارت های رفتار درمانی دیالکتیک، برای گروه آزمایش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مهم ترین شاخص های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس در بخش تحلیل استنباطی داده ها انجام شد. یافته ها: يافته های این پژوهش نشان داد آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش میزان افسردگی و افکار خود کشی افراد متقاضی طلاق تأثیر معنی داری دارد ( ۰/ ۰۵>P). نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی آموزش مهارت های رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم افسردگی و افکار خودکشی افراد متقاضی طلاق، درمانگران می توانند به عنوان یک درمان مکمل در جهت بهبود سلامت روان افراد از این برنامه آموزشی استفاده کنند.

نویسندگان

آزاده چوب فروش زاده

دکتری روان شناسی، استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

عذرا محمدپناه اردکان

دکتری روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه اردکان اردکان ایران