تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب و عملكرد ورزشی بسكتبالیست های دختر شهر تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF03_019

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

هدف از اين پژوهش تاثير ذهن آگاهي بر اضطراب و عملكرد ورزشي بسكتباليست هاي دختر شهر تهران بود . پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به اين خاطر كه به بررسي و تحليل وضع موجود پرداخته شده است، روش بكار گرفته شده در اين تحقيق مقايسه اي پيمايشي مي باشد. با توجه به انجام مطالعه به شيوه آزمايشي و مداخله اي 50 نمونه به شيوه در دسترس انتخاب مي گردد كه 25 نفر از آنان در گروه شاهد و 25 نفر به گروه آزمايش تعلق دارند و پرسش نامه ميان اين افراد توزيع شد. در آمار استنباطي ابتدا با توجه به ابعاد مورد نظر تعيين و شاخص ها استخراج شد. پس از بررسي پايايي و روايي پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون كلموگروف اسميرنف بررسي شد، سپس با استفاده از آزمون تي استيودنت و نرم افزار SPSS به بررسي فرضيات پرداخته شد اساس نتايج به دست آمده فرضيات پذيرفته شد و بر اساس مقدار معناداري مشاهده شد كه مقادير متغيرها در پيش آزمون و قبل از مداخله ذهن آگاهي در گروه كنترل و آزمايش تفاوت معناداري دارد و اين متغيرها در گروه آزمايشي براي متغير عملكرد افزايش يافته است. بر اساس مقدار معناداري مشاهده شد كه مقادير متغيرها در پيش آزمون و قبل از مداخله ذهن آگاهي در گروه كنترل وآزمايش تفاوت معناداري دارد و اين متغيرها در گروه آزمايشي براي متغير اضطراب كاهش يافته است

نویسندگان

زهرا ملوندی

دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسن قاسمعلی پور

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب

علیرضا آقا بابا

عضو هییت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی ، تهران