بررسی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در پرستاری:یک مطالعه مروری

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 390

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AVAN01_046

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1399

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: در سیستم درمانی بزرگ ترین گروه عرضه کننده خدمات پرستاران می باشند؛ به همین علت اثربخشی شایانی بر کیفیت مراقبت های بهداشتی-درمانی دارند. با توجه به این که پرستاران نقش با اهمیتی در بهبودی بیماران و بازگشت سلامتی آن ها دارند رعایت اخلاق ضرورت زیادی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در پرستاری با مروری بر مطالعات قبلی انجام گرفته است.روش جستجو: این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه های پرستاری، کدهای اخلاق و اخلاق حرفه ای در پرستاری، Nursing ,Code of Ethics ,Ethicsدر پایگاه های اطلاعاتی Scopus ,pubmed، Google scholar، SID، Magiranدر محدوده زمانی 2014-2019 انجام شد و 20مقاله که به متن کامل آنها دسترسی وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از حیطه هایی که در اخلاق حرفه ای پرستاری باید رعایت شوند می توان به: مسئولیت پذیری، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار، احترام به بیمار، رعایت حریم شخصی بیمار، احترام به همکاران، مدیریت تعارضات ، جلب اعتماد بیمار، گرفتن رضایت از بیمار و گزارش اعتراض بیمار به مسئول بخش اشاره کرد. مطالعات نشان داده اند پرستاران در زمینه های : احترام به حقوق بیماران، آموزش به بیمار با همراه وی و گزارش اعتراض بیمار به مسئول بخش؛ کدهای اخلاق را کم تر رعایت می کنند. از عوامل موثر بر میزان رعایت کدهای اخلاق در پرستاری میتوانیم: جنسیت پرستار، محل بستری بیماران، سن بیماران و علاقه به رشته و شغل پرستاری را نام ببریم. نتایج ضد و نقیصی درباره ی اثر بیش تر مشخصات دموگرافیک وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان دهنده ی نیاز به برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های دوره ای برای پرسنل، مربیان و دانشجویان پرستاری با محورریت اخلاق حرفه ای به ویژه در بعضی زمینه ها که کم تر رعایت می شوند می باشد.

کلیدواژه ها:

اخلاق حرفه ای در پرستاری ، کدهای اخلاق ، پرستاری

نویسندگان

محمد حسن زاده

دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

محدثه محمدی

دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

مطهره السادات میر طزرجانی

دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

خدیجه دهقانی

مربی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران