تنش های اخلاقی در پرستاری و عوامل مرتبط با آن :مطالعه مروری8

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AVAN01_040

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1399

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: تنش اخلاقی یکی از چالش های مقابل تصمیم گیری اخلاقی و تجربه ی نامطلوبی است که میتواند بر هویت پرستار و یکپارچگی او به عنوان شخص پایبند به به رعایت موازین اخلاقی تاثیر گذار باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تنش های اخلاقی در پرستاری و عوامل مرتبط با آن با مروری بر مطالعات قبلی انجام گرفته است.روش جستجو: این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه های فارسی پرستاری، تنش اخلاقی و معادل انگلیسی Nursing, tensions Moral در پایگاه های اطلاعاتی Scopus, PubMed، Google scholar، SID، Magiran در محدوده زمانی 2010-2019 انجام شد و 18مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مقالاتی که حجم نمونه و روش نمونه گیری نامشخص بود یا به متن کامل مقاله دسترسی وجود نداشت حذف شدند.یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن بود که بیشترین تنش اخلاقی پرستاران در موقعیت های چشم پوشی از دریافت رضایت آگاهانه از بیمار و انجام درمان، انجام آزمایش های غیرضروری برای بیماران در مراحل آخر درمان بنا به دستور پزشک وکنترل نکردن درد بیماران به دلیل اضطراب پزشک از تجویز داروهای مسکن میباشد. همچنین میانگین نمره تنش اخلاقی در پرستاران 1/77 از 4 گذارش شده است چهار عامل اصلی موثر بر تنش اخلاقی پرستاران :1 ویژگی های فردی پرستاران شامل مواردی چون: دانایی، تجربه، توانایی، وظیفه شناس بودن، وجدان کاری و همکاری . :2 عوامل عاطفی و روانی همچون: گناه، تجربه ی تلخ، حقارت، کاهش انگیزه و واکنش های دفاعی. :3 وضعیت قوانین و مقررات شامل عدم اجرای درست مقررات و نبود نظارت صحیح بر آنها. :4 و شرایط و محیط کار شامل موارد شرایط فیزیکی محیط، کمبود نیروی انسانی در آن بخش و کمبود امکانات و ناقص بودن وسایل کار بود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش های صورت گرفته گویای نیاز به توجه بیشتر مسئولان مربوطه به پرستاران با اتخاد تمهیداتی جهت مشاوره و برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های مقابله ای با تنش اخلاقی و همچنین فعالیت بیشتر کمیته های اخلاق در مراکز آموزشی- درمانی میباشد.

نویسندگان

محمد حسن زاده

دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

مطهره السادات میرطزرجانی

دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

محدثه محمدی

دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

خدیجه دهقانی

مربی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مراقلت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران