بررسی تأثیر وابستگی و تعهد به رابطه بر برون سپاری فعالیت های لجستیک (مورد مطالعه: شهرداری آبیک قزوین)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 317

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASOCONF05_024

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1399

چکیده مقاله:

هدف: بررسي تأثیر وابستگي و تعهد به رابطه بر برون سپاری فعالیت های لجستیک در شهرداری آبیک بوده است.روش شناسي پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفي - پیمایشي از نوع همبستگي است.جامعه آماری کارکنان شهرداری شهرستان ابیک که حجم نمونه 67 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد کهروائي و پایایي آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها جمعیت شناختي و استخراجشاخص های مرکزی از آمار توصیفي و نرم افزار SPSS24 و برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطي از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار Smart PLS2 استفاده شده است. یافته ها: فرضیه اصلي ادعایي مبني بر تأثیر انواع وابستگي و تعهد بر کیفیت خدمات به واسطه انواع برون سپاریتائید شده است.نتیجه : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که وابستگي جایگزین بر متغیر تعهد رابطه هنجاریتاثیر معني داری داشته است اما این متغیر بر متغیرهای برون سپاری سفارشي و برون سپاری پیشرفته تاثیر معني دارینداشت. وابستگي هدف بر دو متغیر تعهد رابطه هنجاری و تعهد رابطه ابزاری تاثیر معني داری داشت ولي این متغیر بر برونسپاری عمومي تاثیر معني داری نداشت. متغیر تعهد رابطه هنجاری بر هر سه متغیر برون سپاری سفارشي، عمومي و پیشرفتهتاثیر معني داری داشت. برون سپاری عمومي و پیشرفته بر کیفیت خدمات تاثیر معني داری داشت ولي برون سپاری سفارشيبر متغیر کیفیت خدمات تاثیر معني داری نداشت.

کلیدواژه ها:

برون سپاری فعالیت های لجستیک ، کیفیت خدمات ، تعهد به رابطه

نویسندگان

اسماعیل عبادی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

علیرضا ایرج پور

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین