بررسی رابطه رفتار نوآورانه و موفقیت شغلی با توجه به نقش های میانجی خودکارآمدی و همبستگی در بین کارکنان شهرداری شهرستان گرگان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF04_092

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رفتار نوآورانه و موفقیت شغلی با توجه به نقش های میانجی خودکارآمدی و همبستگی در بین کارکنان شهرداری شهرستان گرگان انجام شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در نیمه دوم سال 1398 انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد رفتارنواورانه جانسن 1988 ، موفقیت شغلی راسویل 2014 ، خودکارآمدی شرر و مادوکس 1982 و پرسشنامه همبستگی نیل و بنت 2013 استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شهرستان گرگان به تعداد 150 نفر بودند که به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز 108 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است.یافته ها نشان داد بین رفتار نوآورانه و خودکارآمدی، بین خوکارآمدی و موفقیت شغلی، بین خودکارآمدی و همبستگی، بین رفتار نوآورانه و همبستگی، بین رفتار نوآورانه و موفقیت شغلی، بین همبستگی و موفقیت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

نویسندگان

محسن ملک محمدی

دکترا مدیریت استراتژیک

محمد وزیری

کارشناس ارشد رشته مدیریت