نقش عناصر غذایی پتاسیم و سیلیسیم در تحمل گیاهان به تنش شوری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 416

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBACONF02_138

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1399

چکیده مقاله:

تنش شوری یکی از مهمترین مشکلات تولید محصولات کشاورزی به ویژه در مناطقخشک و نیم هخشک می باشد. تنش شوری با اثرات منفی که بر مکانیسم های فیزیولوژیکی ونیز جذب و تعادل عناصر غذایی بر جای می گذارد سبب کاهش رشد و نمو گیاه و به دنبال آنکاهش عملکرد و کیفیت می شود. استفاده از عناصر غذایی ایجادکننده تحمل به تنش شوریدر گیاهان مانند پتاسیم و سیلیسیم یکی از راهکارهای مقابله با تنش شوری است. در اینمطالعه نقش این دو عنصر غذایی در مقابله با تنش شوری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایجتحقیقات مختلف نشان می دهند که پتاسیم و سیلیسیم با داشتن اثرات فیزیولوژیکی، هورمونیو نیز یونی مختلف از جمله تنظیم اسمزی، فعالیت آنتی اکسیدانی، مسیرهای بیوسنتز هورمونو توزیع یون سدیم سبب کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاهان مختلف می شوند. لذاجهت رشد بهینه گیاه و حفظ عملکرد محصول در مناطق شور بایستی به نقش مثبت و کلیدیاین دو عنصر در مقابله با تنش شوری توجه ویژه کرد.

نویسندگان

رحمان یوسفی

عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

محمدرضا پورقیومی

عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

حجت دیالمی

عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران