بررسی ساختاری و میکروساختاری رشد ندولار مس بر روی نوارلبه های کاتد بلانک در فرآیند تصفیه مس

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES14_102

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش، رشد ندولار مس بر روی نوار لبه های کاتدهای تولید شده در پالایشگاه مس خاتون آباد از جنبه میکروساختاریمورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به طور کلی طی فرآیند پالایش الکترولیتی، دستیابی به کاتدهای مس با همگونی شکلیو وزنی حایز اهمیت است. در پالا یشگاه مس خاتون آباد رشد ندولار مس روی نوار لبه های کاتد بلانک مشکلاتی را در حینفرآیند تولید مس ایجاد کرده است. بنابراین هدف کلی از این تحقیق بررسی دلایل احتمالی رشد ندولار مس روی نوار لبه هایکاتد بلانک از جنبه میکروساختاری است. نتایج بررسی آماری روی نمونه های معیوب نشان داد که تشکیل این عیب طی یکسیکل لزوما منجر به تشکیل مجددا آن در سیکل بعدی نخواهد شد. همچنین در صورت تکرار تشکیل عیب روی یک کاتد طیدو سیکل متوالی، محل تشکیل این عیب روی نوار لبه در دو سیکل متوالی یکسان نبوده است. لذا احتمال اینکه این عیب بهاشکالات احتمالی در نوار لبه پلیمری مربوط باشد، بسیار کم است. در این پژوهش پس از بررسی کاتدها از سه کاتد که شاملکاتدهای سالم و معیوب می شدند نمونه گیری انجام شد و نمونه ها از نظر ساختاری، میکروساختاری، ترکیب شیمیایی باروش هایی مانند پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی انرژی پرتو ایکس موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونهها از نظر ساختاری، میکروساختاری و ترکیب شیمایی تفاوت چندانی با هم ندارند.با این حال مهمترین تفاوت بین نمونه های سالم و معیوب، وجود تخلخل بیشتر در نمونه های دارای ندول است. دلایل احتمالیاین موضوع میتواند عوامل فنی و فرآیندی باشد که توزیع دانسیته جریان بر روی سطح کاتد را دچار تغییر می کنند. با توجه بهبررسی هایی که روی ندول های رشد کرده بر روی نوارلبه ها انجام شده است، مشاهده شد که در ساختار ندول ها هیچگونهناخالصی وجود ندارد. لذا این رشد ندولار به دلیل وجود ناخالصی ها ن یست. در نتیجه این رشد احتمالا به عوامل فنی و فرآیندیموثر روی توزیع دانسیته جریان مربوط می شود.

نویسندگان

امیرحسین احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

سعید شیبانی

دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهرا ن

محمد مکملی

استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

سیدمحمدجواد خراسانی

مهندس ارشد متالورژی شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع مس شهربابک، پالایشگاه مس خاتون آباد