راهنمای تدوین مقاله کامل- بررسی تأثیر رفتار شهروند سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش (تعدیل کننده هوش اخلاقی (موردمطالعه: شهرداری گناباد))

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBREA02_029

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندههوش اخلاقی در شهرداری شهرستان گناباد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها،توصیفی- علی است. جامعه آماری این پژوهش 123 نفر از کارکنان شهرداری گناباد بودند که با استفاده از روشنمونه گیری تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران 94 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (1990)، پرسشنامه هوش اخلاقی آراسته و همکاران (1389) و پرسشنامه ی فهرست وارسی عملکرد وظیفه ای بیرن و همکاران (2005) و فهرست وارسی عملکرد زمینه ای کونوی (1999) استفاده شده است. میزان روایی هر سه پرسشنامه به وسیله روایی محتوا مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. ضریب پایایی برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 0/911، پرسشنامه هوش اخلاقی 0/922 و پرسشنامه عملکرد غشلی 0/92 محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون، و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی اثر معنادار دارد و هوش اخلاقی تأثیر بین این دو متغیر را تعدیل می کند. این یافته ها وجود تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای را نیز نشان می دهد.

نویسندگان

آزاده پیرخیبری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

حمیده شکاری

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

اکبر ذوالفقاری

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران