بررسی تاثیر بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی قبل و بعد از رخداد زلزله

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

219

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE06_120

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399

چکیده مقاله:

ساختمان هاي زیادي در نواحي لرزه اي قرار گرفته اند که بر اساس آیين نامه هاي لرزه اي موجود نامناسب هستند. بهسازيلرزه اي ساختمان هاي موجود یکي از موثرترین روش هاي کاهش این خطرات است. تحقيقات زیادي در مورد روش هاي متفاوتبهسازي براي رسيدن به عملکرد لرزه اي مناسب صورت گرفته است. عملکرد لرزه اي سازه ها در صورتي که روش مناسببهسازي انتخاب نشود، بهبود نخواهد یافت. بنابراین نيازهاي اصلي بهسازي و تأثير تکنيک هاي متفاوت بهسازي قبل از انتخابطرح مقاوم سازي باید ملاحظه شود. در این تحقيق سه سازه فولا دي با پلان یکسان و طبقات سه، شش و نه انتخاب شدهاست. این سازه ها بر اساس آیين نامه ۲۸۰۰ و مبحث دهم مقررات ملي ساختمان توسط نرم افزار SAP2000 طراحي شده اند.براي ارزیابي سازه ها از ملاحظات دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود (نشریه شماره ۳۶۰) استفاده شده و برايمدلسازي از نرم افزار Opensees استفاده شده است و سازه ها براي هدف بهسازي ویژه بررسي شده اند. از آنجائي که اینسازه ها با توجه به تحليل هاي دیناميکي و استاتيکي غيرخطي انجام گرفته نياز به بهسازي لرزه اي داشته اند، از روش بهسازيمهاربندهاي همگرا استفاده شده است. نتایج نشان مي دهند که مهاربندهاي همگرا عملکرد لرزه اي مطلوب تر و خرابي کمتريداشته است. همچنين این مهاربندها تاثير مناسبي بر روي تغيير مکان پسماند سازه ها گذاشته است.

نویسندگان

اردلانپیران
اردلان پیران

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

بنیامینمحبی
بنیامین محبی

استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)