ارزیابی کارایی بانک های منتخب استان یزد در تأمین مالی بخش های تولیدی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF06_190

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش کاربردی، ارزیابی و مقایسه کارایی بانک های منتخب استان یزد در تأمین مالی بخش هایتولیدی کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال 1396 است. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و با بهکارگیری مدل تحلیل پوششی دادههای ورودی محور با فرض بازدهی به مقیاس ثابت کارایی نسبی بانک ها محاسبه شدهاست. نتایج ارزیابی عملکرد بانک های منتخب استان یزد در تأمین مالی بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ازمحل سپرده های مشتریان خود بیانگر کارایی بانک های انصار، پست بانک، کشاورزی، ملت و ملی در حمایت از تولید دراستان یزد است. بنابراین، با توجه به این که 5 بانک از 14 بانک منتخب استان یزد به طور نسبی در تخصیص بهینه منابعخود عملکرد بهتری داشته اند، لذا تجربه، شیوه و قراردادهای مورد استفاده در این بانک ها می تواند توسط سایر بانک ها نیزبه کار گرفته شود. علاوه بر این کارایی محاسبه شده می تواند به عنوان یکی از مولفه های تعیین درجه اعتباری بانک ها مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

الگوی تحلیل پوششی داده ها ، کارایی ، تأمین مالی ، بانک ، استان یزد

نویسندگان

ایمان شاکراردکانی

استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

سمانه طالعی اردکانی

مربی اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران