خانم دکتر سمانه طالعی اردکانی

Dr. Samaneh Talei ardakani

مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298455)

10
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی