بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شهرداری رفسنجان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF02_324

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی کیفیت خدمات در شهرداری شهر رفسنجان میباشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شهرداری شهر رفسنجان است که تعداد آن ها 330 نفر میباشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 175 نفر انتخاب گردید. گردآوری داده ها بوسیله پرسشنامه های کارآفرینی گرایی، کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی انجام گرفت. نتایج استخراج شده از پرسشنامه ها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری و نرم افزار Spss 23 و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد: )1( بین کارآفرینی گرایی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.)2( بین کارآفرینی گرایی و کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. )3( بین کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. )4( کیفیت خدمات در رابطه بین کارآفرینی گرایی و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

نویسندگان

محمدمهدی پورسعید

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

سعید سلطانی علم آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بارزگان ی، موسسه آموزش عالی رسالت کرمان، ایرا ن