مهمترین شاخص های تنوع بتا در تبیین تغییرات پوشش گیاهی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 317

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF05_142

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1399

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه افزایش مطالعات منجر به ارائه شاخص هاي متعددي جهت محاسبه تنوع بتا شده است، انتخاب شاخصمناسب به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي پوشش گیاهی توسط پژوهشگران با مشکل مواجه شده است. بنابراین، هدف ازاجراي این پژوهش معرفی بهترین شاخص تنوع بتا به منظور تبیین تغییرات پوشش گیاهی بود. براي این منظور از دادههاي بانک اطلاعاتی شمشاد هیرکانی در دو استان گلستان و مازندران استفاده شد. نتایج طبقه بندي به روش خوشه اينشان داد که شاخص هاي 18 گانه مورد مطالع در این پژوهش را می توان در چهار گروه متمایز طبقه بندي کرد. ارزیابی گروه هاي حاصله از روش خوشه بندي توسط آنالیز DCA نشان داد که شاخص هاي چهار گروه آنالیز خوشه اي در سه گروه مجزا قابل تفکیک می باشند. نتایج تحلیل تشخیص نشان داد که از میان 18 شاخص تنوع زیستی بتا که در تحلیل تشخیص وارد شدند تنها هفت شاخص BI ،Bco ،Brlb ،B-2 ،Bc ،Bm و Be در توابع تشخیص قرارگرفته که از این تعداد چهار شاخص BI ،Bco ،Bm و Be همبستگی تطبیقی بالایی با سه تابع تحلیل تشخیص داشتند. ازاین رو می توان از میان 18 شاخصی تنوع زیستی بتا که بر اساس داده هاي حضوروغیاب عمل می کنند چهار شاخص مزبور را براي استفادهپژوهشگران پیشنهاد کرد. به طورکلی نتایج این تحقیق تصریح می کند که مقادیر عددي شاخص هاي تنوع بتا ابزاريمناسب براي شناسایی جوامع گیاهی است به شرطی که عملکرد حضور و غیاب گونه ها در این جوامع گیاهی بالا باشد.

نویسندگان

سیده فاطمه حسینی

گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حامد اسدی

گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حمید جلیلوند

گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

امید اسماعیل زاده

گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس