شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بربهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR06_019

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی که به صورت ترکیبی در دو مرحله کمی و کیفی انجام شده است. گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش از طریق پرسشنامه صورت گرفت؛ که این پرسشنامه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مضمون دربخش کیفی و بر اساس طیف پنجگانه لیکرت تنظیم شده است. جهت تجزیه و تحلیل بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد؛ و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بخش کمی ، از آزمون فریدمن استفاده و محاسبات با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت بندی نشان داد که مؤلفه خدمات اجتماعی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب، مولفه های خدمات شهرسازی و معماری و عمران، ارتباطات، مدیریت پسماند و محیط زیست، اقتصاد شهری، حمل و نقل و ترافیک، توسعه شهری و توسعه فرهنگی در رتبه های بعدی بهبود کیفیت خدمات شهرداری شاهین شهر قرار گرفته اند.

نویسندگان

محمدحسین فردانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

زهرا رحیمی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران

محمدجواد فاتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت پروژه ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، ایران