بررسی کاراییفرمولاسیون جدید علف کش بیس پایریباک سدیم (SC 40%) (کلین وید) در کنترل علف های هرز شالیزار

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
استان موضوع گزارش: کرمانشاه
شهر موضوع گزارش: گیلان غرب
شناسه ملی سند علمی: R-1051285
تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
مشاهده: 19,774
تعداد صفحات: 70
سال انتشار: 1395

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

کارایی علف کش جدید یس پایریباک سدیم (SC40%)با نام تجاری کلین ویددر کنترل علف های هرز شالیزار، در سال زراعی 1395 در کشت نشایی، مستقیم و در شرایط گلدانی در موسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل دزهای 50، 75، 100، 150 و 200 درصد دز توصیه شده (100 میلی لیتر در هکتار) علف کش جدید، دز توصیه شده علف کش های رایج بوتاکلر+ بن سولفورون متیل، پرتیلاکلر+ بن سولفورون متیل، پروپانیل، شاهد دوبار وجین دستی و شاهد بدون وجین بود. نتایج نشان داد که علف کش جدید در مقادیر مورد بررسی فاقد اثرات گیاه سوزی بر برنج بود. در کشت نشایی، کارایی دزهای 100، 150 و 200 درصد دزتوصیه شدهکلین وید در کنترل سوروف و پیزور در دوره بحرانیکنترل علف های هرز(شش هفته پس از نشاکاری) به ترتیب 81% ≤و72%≤بود.کارایی علف کش ها در مازندرانبیشتر از گیلان و بطور متوسط 10 درصد بیشتر بود. علف کش جدید نسبت به علف کش مشابه موجود (پروپانیل) دارای کارایی بهتر و در مقایسه با علف کش های خاک مصرف ترکیبی (بوتاکلر یا پرتیلاکلر + بن سولفورون متیل) دارای کارایی کمتری بود. عملکرد شلتوک در دزهای توصیه شده و بالاتر علف کش جدیددر هر دو استان فاقد اختلاف،و حدود 20 درصد بهتر از علف کش رایج ثبت شده پروپانیل بود. عملکرد شلتوک در علف کش های خاک مصرف رایج (بوتاکلر یا پرتیلاکلر + بن سولفورون متیل) حدود 20 درصد بیشتر از علف کش های برگ پاش مورد بررسی بود. در آزمایش گلدانی و بررسی کارایی علف کش ها در کنترل پیزور، نتایج نشان داد که دز توصیه شده سولفونیل اوره ها (بیس پایریباک سدیم و بن سولفورون متیل) دارای کارایی بسیار خوب (%99≤)و کلرواستامید ها فاقد کارایی کافی (%4≥) در کنترل این علف هرز بودند. کارایی بسیار خوب علف کش جدید در شرایط گلدانی در مقایسه با شرایط مزرعه ای به دلیلجوانه زنی مجدد از بانک بذر مزرعه بوده و بیانگر ضرورت کاربرد توامان علف کش های برگ پاش با علف کش های خاک مصرف است.در کشت مستقیم، تمامی دزهای علف کش کلین وید به غیر از دز 50 درصد 73%≤کارایی در کنترل سوروفو 84%≤ کارایی در کنترل پیزور بودند.علف کش رایج پروپانیل به ترتیب 72 و 81 درصد کارایی در کنترل علف های هرز فوق نشان داد. به طور کلی، نتایج آزمایشات متعدد ما نشان داد که علف کش جدیدکلین وید می تواند به عنوان یک علف کش برگ مصرف خوب در کنترل علف های هرز شالیزار معرفی گردد.واژه های کلیدی: برنج، پیزور، سوروف، برگ پاش