بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در سازمان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF05_056

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین فرهن گسازمانی و سرمایه فکری کارکنان اداری شهرداری اندیمشک است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، در این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداری شهرداری اندیمشک می باشند، نمونه آماری این مطالعه شامل 132 نفر است. در این تحقیق جهت سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ( 2000 ) و جهت سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس ( 1998 ) استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، سازگاری سازمانی وانطباق پذیری سازمانی) و سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد.

نویسندگان

فرهاد کیانفر

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

پگاه انتظامی

دانشجوی رشته علوم تربیتی

مهناز شیرمهد

دانشجوی رشته علوم تربیتی