دستاوردها و چالش های اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در ایران: دیدگاه مدیران و مجریان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 578

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_028

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: برنامه پزشک خانواده شهری یکی از اصلاحات نسبتا بزرگ نظام مراقبت سلامت ایران استکه از سال 1391 در استانهای فارس و مازندران اجرا شد. با توجه به نزدیک به پنج سال از اجرایبرنامه، این مطالعه با هدف شناخت دستاوردها و چالش های اجرای برنامه پزشک خانواده شهری ازدیدگاه مدیران و مجریان انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه مقطعی در زمستان 1395 انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران وکارشناسان پایشگر برنامه پزشک خانواده شهری و نمایندگان پزشکان خانواده بودند که به صورتسرشماری انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته حاوی دو بخش و 13سئوال بود که روایی و پایایی آن به تائید رسید. برای جمع آوری داده ها 29 پانل خبرگان برگزارگردید. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS23 در سطح معناداری 05 / α<0 تحلیل شد.یافته ها: از کل 647 نفر مورد مطالعه در کل دو استان با احتساب موارد تکراری 1540 مورددستاورد، 2387 مورد چالش و 1641 مورد راهکار عنوان گردید. میانگین دستاوردها، چالش ها وراهکارهای عنوان شده به ازای هر فرد به ترتیب 0/ 2± 38 / 2، 7/ 2± 70 / 3 و 0/ 2± 54 / 2 مورد بود.تکراری ترین دستاورد، چالش و راهکار ذکر شده به ترتیب، افزایش میزان بیماریابی و مراقبت بیماریها ( 430 نفر)، عدم پرداخت به موقع به پزشکان ( 198 نفر) و تامین منابع پایدار جهتپرداخت های به موقع ( 119 نفر) بود. بین میانگین دستاوردها، چالش ها و راهکارهای عنوان شده وبعضی از متغیرهای فردی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشت (P<0/05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد پزشک خانواده شهری ضمن ایجاد دستاوردها، چالش هایفراوانی دارد که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

دستاوردها و چالش ها ، پزشک خانواده ، پزشک خانواده شهری ، استان های فارس و مازندران

نویسندگان

سیدداود نصراله پورشیروانی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

محمدجواد کبیر

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

حسن اشرفیان امیری

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

آناهیتا کشاورزی

سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

رضا ممتهن

اداره کل بیمه سلامت استان فارس، سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

رسول ظفرمند

اداره کل بیمه سلامت استان مازندران، سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران