گسترش مدل ماکروی تیر شامل ترک های متعدد عرضی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF07_456

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش مدل ماکرو برای تیر مستطیلی ترک دار با تعداد متعدد ترک عرضی ارایه شده است که قادر است رفتارتیر مذکور را به جای استفاده از حداقل یک المان برای هر ترک، تنها با یک المان ماکرو در کل طول تیر مدل نماید. برایمدل کردن رفتار ترک، از فنر پیچشی متمرکز با جرم صفر استفاده می شود. برای هر انتهای تیر دو درجه آزادی، انتقال درجهت قایم و دوران حول محور عمود بر صفحه، منظور میگردد. با استفاده از تحلیل ماتریسی، رابطه نیرو- تغییرمکان تیر باترک های عرضی متعدد محاسبه میگردد که نتیجه آن ماتریس سختی المان ماکرو است. در مثال عددی، تغییرمکان انتهایآزاد یک تیر طره با استفاده از دو روش اجزای محدود و المان ماکرو محاسبه شده است. با افزایش تعداد ترک، استفاده ازالمان ماکرو نسبت به روش اجزای محدود برتری قابل توجهی خواهد داشت.

نویسندگان

سیدامیر بنی مهد

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران