تاثیر سبک زندگی و باورهای غیر منطقی بر روی تعارضات زناشویی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSP02_086

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر سبک زندگی و باورهای غیر منطقی بر تعارضات زناشویی بررسی شده است. در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و همبستگی استفاده شده است این تحقیق از بعد طبقه بندی تحقیقات به لحاظ اهداف آن ها در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در دسته بندی تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی از نوع (پیمایشی و همبستگی) قرارمی گیرد. جامعه ی اماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان اردبیل سال 1393 بود برای گزینش نمونه روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع نمونه گیری دردسترس به کارگرفته شد. نمونه پژوهش در این تحقیق 100 زوج از دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور استان اردبیل سال 1393 بود. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده با پایایی0/826 پرسشنامه سبک زندگی با پایایی 0/746و پرسشنامه تجدید نظر شده ی باورهای غیرمنطقی با پایایی0/901 استفاده شد . در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار spss انجام شد . نتایج آماری به دست آمده در سطح p < 0/05 نشان داد که سبک زندگی خانم ها بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد. اختلاف سنی زن و شوهر با تعارضات زناشویی رابطه ی معناداری دارد و زیر مقیاس های سبک زندگی خانم ها بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد و زیر مقیاس های باورهای غیر منطقی خانم ها بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

رقیه غضنفری ججین

کارشناسی ارش، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

عادل علیپور

دکتری روانسنجی، دانشگاه پیام نور، اردبیل، تهران

علی امیرپور

دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، تهران