تاثیر گروه های غیر رسمی بر عملکرد کارکنان شهرداری شهر دامغان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 405

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM06_084

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر گروه های غیررسمی بر عملکرد کارکنان شهرداری شهر دامغان انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی میباشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر دامغان بود. به دلیل کم بودن تعداد جامعه آماری، کل جامعه آماری 70) نفر) به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می-گیرد. پژوهش به صورت میدانی اجرا شد و از پرسشنامه های عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (2009) و پرسشنامه شناخت گروه های غیررسمی توسط جک گیب (1978) استفاده شده است. داده ها از طریق آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون نشان داد 68/7 درصد از کل تغییرات متغیر ملاک (عملکرد کارکنان) به وسیله ی متغیر پیش بین (گروه های غیررسمی) در این معادله میباشد. بنابراین گروه های غیررسمی بر عملکرد کارکنان شهرداری شهر دامغان تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

گروه های غیررسمی ، عملکرد کارکنان ، باز بودن گروه ، اعتماد کردن در گروه ، وابستگی افراد ، رشد کردن اعضای گروه