بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخب

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_125

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی : هدف از انجام تحقیق، بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخب بود.روششناسی تحقیق : روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای، روش اجرا پیمایشی و نوع تحقیق به صورت کاربردی بود. جامعه آماری شامل مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخب (کشتی، وزنه برداری، بسکتبال، والیبال و تکواندو) و حدود 110 نفر، نمونه آماری طبق جدول مورگان مشتمل بر86 نفر و روش نمونهگیری تصادفی ساده بود. پرسشنامه شامل 62 سوال و در 9 زیرمقیاس بود. پس از بررسی اولیه و مطالعات گسترده توسط گروه تحقیق، پرسشنامهای تهیه و جهت بررسی روایی از نظرات 15 متخصص و استاد دانشگاه در حوزه های مطالعاتی علوم ارتباطات، ورزش و اخلاق استفاده شد و پس از اعمال نظرات، پرسشنامه برای مطالعه مقدماتی تدوین شد و پرسشنامه در همه مولفه ها پایا بود. از آمار توصیفی جهت توصیف وضعیت پاسخگویان، از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها و با توجه به طبیعی بودن داده ها از آزمون-های t-test تک نمونه ای و مستقل برای بررسی معناداری فرضیه ها استفاده شد.یافته های تحقیق : نتایج آزمون t تک گروهی نشان داد که از دیدگاه مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخب، بین وضعیت موجود و مطلوب میزان پایبندی روزنامه نگاران- خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری (اصل آزادی مطبوعات، اصل مسئولیت اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقلال و شرافت حرفهای، اصل عینیت، اصل انجام وظیفه نگهبانی در برابر سوءنیتهای دولتی، اصل راهنمایی و هدایت عمومی) اختلاف معناداری وجود دارد و میزان این تفاوت نیز فاحش بوده است زیرا که در میانگین نمرات در هر کدام از مولفه ها حدود 3 بوده است که با عدد 5 تفاوت چشمگیری دارد.نتیجه گیری : یافته های حاصل از این فرضیه ها نشان داد که موارد متعددی میتواند زمینه ساز این رویکرد باشد، از جمله: نبود امنیت شغلی، نداشتن وضعیت معیشتی مناسب، نداشتن سواد متناسب با حرفه موجود، نبود قوانین حمایتی و نداشتن انجمن صنفی که بتواند گره ای از مشکلات آنها بکاهد. به نظر میرسد که دست اندرکاران و مسئولان عرصه رسانه های ورزشی از جمله انجمن روزنامه نگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی میتوانند با تعامل با سازمانهای همگرا و به ویژه نهاد بالادستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تسهیلات مناسب و متناسب با نیازهای روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی را مهیا نمایند که در این صورت میتوان یک وضعیت حداقلی ممکن برای معیشت آنها تعریف کرد که قطعا0 در افزایش کارایی و بهره وری آنها و به ویژه افزایش پایبندی آنها به اصول اخلاقی حرفه شان موثر خواهد بود.

کلیدواژه ها:

روزنامه نگاران ورزشی ، خبرنگاران ورزشی ، مربیان ، ورزشکاران ، اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری

نویسندگان

سیدعبدالحمید احمدی

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

مهدی مرادی

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

حبیب هنری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی،

زهرا مرادی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور