بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 348

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSF01_041

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بود. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون (نرم افزار SPSS) استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و نمونه آماری نیز متشکل از 132 نفر ازکارکنان می باشد. یافته ها: با انجام آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید که در سطح اطمینان 95 % میزان سطح معناداری مربوط به متغیرهای پژوهش کوچک تر از میزان خطای 5% می باشد. بنابراین ارتباط مثبت و معنی داری بینمتغیرهای پژوهش وجود دارد . نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که در این سازمان میان سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

علی جلیلی شیشوان

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

جواد شهبا

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی