محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد بر برخی شاخص های تغذیه ای گندم تحت کشت گلخانه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 857

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_644

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

کمبود آهن در خاک های آهکی یکی از عوامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان است. مقدار آهن قابل دسترس خاک برای جذبگیاهان پایین است. بسیاری از ریزجاندارن نقش مهمی در رهاسازی عناصر از خاک دارند. استفاده از ریزجانداران محرک رشد گیاه (PGPR) یکراهکار جدید برای بهبود دسترسی به عناصر و افزایش سطح تغذیه ای برای گیاهان است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باکتری های محرک رشدبر روی جذب آهن در دانه، پروتئین دانه و نسبت مولی اسید فیتیک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرارانجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح باکتری (شاهد بدون مایه زنی، انتروباکتر کلوآسه R33 ، انتروباکتر کلوآسه R1 و مخلوط دو باکتری)و سه سطح کود سولفات آهن (صفر، 50 و 100 درصد نیاز کودی) بودند. نتایج نشان داد بیشترین غلظت آهن و پروتئین در دانه (7 / 44 درصدافزایش) در تیماره 50 درصد کودی و کاربرد همزمان دو باکتری نسبت به تیمار 50 درصد کودی و عدم حضور باکتری مشاهده شد. همچنینبیشترین مقدار نسبت مولی اسیدفیتیک به آهن (II) در تیمار 50 درصد کودی و عدم حضور باکتری نسبت به سایر تیمارها مشاهد شد.

نویسندگان

اکبر قدم خانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

نعیمه عنایتی ضمیر

دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مجتبی نوروزی مصیر

استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز