محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی رسوب معلق وارد شده به تالاب انزلی از ایستگاه نوخاله

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_486

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین پیامدهای منفی فرسایش خاک، رسوب دهی است که بررسی مقدار رسوب تولید شده و رواناب حوضه های آبخیز برایاستفاده بهینه از منابع آب و خاک، از مهمترین چالش های جدی مدیریت منابع آب و خاک در ایران محسوب می شوند. هدف از تحقیق حاضر،براورد رسوب خروجی از ایستگاه هیدرومتری نوخاله واقع بر رودخانه پسیخان به عنوان مهمترین رودخانه ورودی به تالاب انزلی در طی یک دورهآماری 20 ساله (سال های 1376 تا 1395) است. به این منظور، منحنی سنجه رسوب به چهار روش یک خطی، دو خطی، حد وسط دسته ها وفائو ترسیم و به منظور انتخاب بهترین مدل از شاخص ضریب تبیین استفاده شد. سپس با بهره گیری از روش بهتر و با استفاده از دبی روزانه جریان،بار رسوب معلق برای کل دوره آماری ابتدا به صورت روزانه و سپس میانگین بلند مدت ماهانه و سالانه برآورد شد. نتایج نشان داد که منحنی سنجهبه روش حد وسط دسته ها دارای بالاترین میزان ضریب تبیین (85 / 0) و بهترین قابلیت پیش بینی را دارا است. در نتیجه این مدل به عنوانمناسب ترین مدل برآورد رسوب معلق از میان مدل های مورد بررسی تعیین شد. همچنین، بیشترین و کمترین رسوب دهی معلق ماهانه در طی اینسال ها، به ترتیب با مقدار حدود 20569 و 448 تن در ماه های آبان و مرداد رخ داده است. در واقع، حدود 64 درصد از رسوب معلق سالانه طیماه های شهریور، مهر، آبان، آذر از حوضه منتقل شد و بیشترین میزان رسوب معلق خروجی از ایستگاه نوخاله به ترتیب در طی سالهای 1376 ،1383 و 1390 به میزان 173883 ، 159231 و 153579 تن در سال رخ داده است.

نویسندگان

محبوبه فلاح

دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

حسینعلی بهرامی

استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

حسین اسدی

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران