مدل رابطه ای انگیزه خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 373

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPSY-8-27_002

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل رابطه­ای خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران بود. روش پژوهش، همبستگی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش تمام فوتبالیست­های لیگ آزادگان کشور در فصل1396-1395بودند. نمونه آماری 223 بازیکن بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه­های­­ اخلاق­ ورزشی و انگیزه ورزشی استفاده شد که روایی آن ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین و پایایی آن ها ازطریق آلفای­ کرونباخ به ترتیب برابر با 88/0 و 79/0 به دست آمد. برای تحلیل داده­ها از روش معادلات ­ساختاری برای بررسی روابط علی بین متغیر­های مشاهده­شده استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین انگیزه خودتعیینی و اخلاق ­ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج آزمون تحلیل مسیر تاییدی حاکی از برازش ارتباط بین خودتعیینی و اخلاق ­ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مولفه­ها و عوامل در سطح معقولی قرار داشتند و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود که درنهایت، مدل­ مفهومی پژوهش تایید شد؛ بنابراین، براساس یافته­ها، تعیین اهداف اخلاقی و عملکردی خاص می­تواند زمینه­ های بروز اخلاق ورزشی را برانگیزاند یا هدایت کند. همچنین، برای شکل­گیری رفتار اخلاقی، زمینه­های عینی و عملکرد واقعی نسبت به زمینه­ های شناختی و ذهنی می­تواند اثرهای عمیق­تری داشته باشند؛ بنابراین، پیشنهاد می­شود با اعمال رفتارهای عینی مانند گزینش مربیان دارای رفتارهای خوب و منطقی و استخدام روان­شناس ورزشی و عینی­کردن نتایج رفتارهای خوب ورزشکاران، برای نهادینه­کردن رفتارهای اخلاقی ورزشکاران اقدام شود.

نویسندگان

علیرضا حجی پور

دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریز ی و مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مهرزاد حمیدی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

سید نصرالله سجادی

استاد دانشگاه تهران

محمد خبیری

دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Abasgholipour, A., Shahbazi, M., & Bagherzadeh, F. (2014). Investigating the ...
 • Aghdasi, M. T. (1992). Studying and comparing the self-esteem of ...
 • Ames, C. (1992). Classroom: Goals, structures, and student motivation. Journal ...
 • Besharat, M. A. (2007). Psychometric properties, styles of coping with ...
 • Clark, M. H., & Schroth, C. A. (2010). Examining relationships ...
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The what ...
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Levels of ...
 • Filak, V. F., & Sheldon, K. M. (2003). Student psychological ...
 • Foroughipour, H., Sabounchi, R., & Paktinat, Z. (2011). Developmental cognitive ...
 • Gagne, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and ...
 • Gau, L. S., & Jeffrey, D. J. (2013). A ten-value-type ...
 • Hajipour, A., Sharifian, E., & Noraei, T. (2012). An investigation ...
 • Hajipour, A. R., Hamidi, M., Sajjadi, N., & Khabiri, M. ...
 • Hariri, N., Abazari, S. Z., & Ruthan, Z. (2013). The ...
 • Hosseini, N., & Abbasi, E. (2012). Guidelines institutionalizing professional ethics ...
 • Miller, B. W., Roberts, G. C., & Ommundsen, Y. (2004). ...
 • Monacis, L., Estrada, O., Sinatra, M., Tanucci, G & Palo, ...
 • Mousavi, M. S., Kiamanesh, A., & Akhavan Tafti, M. (2015). ...
 • Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conception of ability, subjective ...
 • Nikbakhsh, R., Mirzai, A., & Jahansa, N. (2014). Relationship between ...
 • Ntoumanis, N., & Standage, M. (2009). Motivation in physical education ...
 • Pelletier, L. G., Rocchi, M. A., Vallerand, R. J., Deci, ...
 • Rio, J. M. (2005). Motivation and excitement. (Y. Seyyed Mohammedi, ...
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and ...
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000b). Self–determination theory ...
 • Sarayzadeh, K. (2008). The relationship between anxiety and documentary styles ...
 • Sardari, M., Hashemi, Z., Gravand, N., & Nazim, A. (2013). ...
 • Seyyid Aameri, M. H. (2015). Explaining the motivation process (motivators) ...
 • Sha bani Bahar, Gh. R., Erfani, N., Hekmati, Z. (2013). ...
 • Shahzad, F., Luqman, R. A., Khan, A. R., & Shabbir, ...
 • Shajie, R., Kouzehchian, H., Ehsani, M., & Amiri, M. (2012). ...
 • Shajie, R., Kouzehchian, H., Ehsani, M., & Amiri, M. (2014). ...
 • Vallerand, R. J., & Losier G. F. (1994). Self-determined motivation ...
 • Yousefi, S., Sharifian, E., & Ghahraman Tabrizi, K. (2013). Evaluate ...
 • نمایش کامل مراجع