طراحی مدل ارزش پیشنهادی مشتریان مجموعه های تفریحی، ورزشی وآبی شهر تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM05_075

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

امروزه شناسایی ارزش های مورد توجه مشتریان برای مجموعه های ورزشی دارای اهمیت بسیاری است که با در نظر گرفتن آن عملکرد خود را بهبود دهند. هدف اصلی این مقاله طراحی مدل ارزش پیشنهادی مشتریان مجموعه های تفریحی، ورزشی و آبی شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، مدل آمیخته اکتشافی(کیفی وکمی) می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران، پرسنل و مشتریان مجموعه های تفریحی، ورزشی و آبی می باشد . روش نمونه گیری در بخش کیفی، بصورت هدفمند با روش گلوله برفی با انجام مصاحبه از 30 نفر خبرگان دانشگاهی، مدیران، پرسنل و مشتریان مجموعه های تفریحی، ورزشی و آبی به مرحله ی اشباع نظری بوده است. در بخش کمی، روش نمونه گیری در دسترس با 16 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران مجموعه های تفریحی، ورزشی وآبی شهرتهران، پرسشنامه محقق ساخته در میان آنها توزیع گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق به دو روش، کتابخانه ای و میدانی از طریق مصاحبه (نیمه ساختار یافته) صورت گرفته و از مشاهده، برای اعتبار بخشی به نتایج تحقیق و پرسشنامه محقق ساخته، به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده های در بخش کیفی از روش کدگذاری باز و محوری برای شناسایی مولفه های ارزش پیشنهادی وبرای الویت بندی مولفه های ارزش پیشنهادی در بخش کمی از پرسشنامه AHP استفاده شد.یافته های تحقیق نشان دادکه مولفه های مدل ارزش پیشنهادی به ترتیب الویت شامل: ارزش احساسی شامل 4 مولفه اصلی و 21 مقوله، ارزش کارکردی شامل 7 مولفه اصلی و 70 مقوله، ارزش شناختی شامل 4 مولفه اصلی و26 مقوله، ارزش اجتماعی شامل 4 مولفه اصلی و 19 مقوله وارزش موقعیتی شامل 5 مولفه اصلی 9 مقوله می باشد. با استفاده از شناسایی و الویت بندی، مولفه ها و مقوله های مدل ارزش پیشنهادی، مدل ارزش پیشنهادی طراحی شد. کارآفرینان ورزشی، مالکان، مدیران مجموعه های تفریحی، ورزشی وآبی با استفاده از مدل ارزش پیشنهادی می توانند به ایجاد فرصت های جدید برای خلق درآمد های بیشتر و توسعه و پایداری مجموعه ها اقدام نمایند.

کلیدواژه ها:

ارزش پیشنهادی ، مشتری ، مدل کسب و کار ، مجموعه های تفریحی ، ورزشی و آبی شهر تهران.

نویسندگان

زینب امیدوار

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

نجف آقایی

دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی تهران

اکبری یزدی

استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه خوارزمی