ریخت شناسی استخوان دم لامه و رابطه ی آن با زیستگاه و تغذیه تعدادی از گونه های ماهیان راسته ی کفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII02_167

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

در این مطالعه، ریخت شناسی استخوان یوروهیال در 5 گونه متعلق به 4 خانواده از راسته یکفشک ماهی شکلان (Pleuronectiformes) مورد بررسی قرار گرفت. شکل استخوان یوروهیال در این ماهی ها از نظر وجود یا عدم وجود شیار در ناحیه ی پشتی و شکمی، وجود یا عدم وجود زائده فوقانی وتحتانی در ناحیه قدامی و ویژگی های دیگر متنوع می باشد. سطح شکمی استخوان یوروهیال در گونه ی(Paralichthyidae Pseudorhombus elevatus) کاملا انحنادار است، به طوریکه انتهای قدامی و خلفی، مقابل یکدیگر قرار می گیرند و تیغه ی پشتی شیاردار است. سطح شکمی در گونه ی Euryglossa ،(Soleidae) ،(Brachirus orientalis) orientalisنیز انحنادار بوده ولی ناحیه ی قدامی و عقبی در یک امتداد قرار نمی گیرند. استخوان یوروهیال در گونه ی Psettodidae) Psettodes erumi)، فاقد زائده، تیغه ی پشتی در ناحیه ی خلفی در امتداد سطح شکمی، و سطح شکمی شیاردار است. از خانواده یCynoglossidae، گونه ی Cynoglossius arel، استخوان یوروهیال دارای یک زائده ی فوقانی، تیغه ی پشتی شیاردار و دارای شیب و در ناحیه ی خلفی کوتاه تر از سطح شکمی، سطح شکمی فاقد شیار و انحنادار می باشد. این استخوان در گونه ی Cynoglossidae bilineatusدارای یک زائده ی تحتانی، تیغه ی پشتی فاقد شیب و بدون شیار و در ناحیه ی عقبی در امتداد سطح شکمی است و سطح شکمیمسطح و فاقد شیار می باشد. تغییر شکل این استخوان، همزمان با تغییر شکل در ساختار داخلی و خارجیاین ماهیان نشان دهنده ی نقش احتمالی این استخوان در نوع حرکت و رفتار تغذیه ی آنها می باشد.

نویسندگان

فاطمه لقایی خواه جهرمی

بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

حمیدرضا مهربان

بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

آزاد تیموری

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

حمیدرضا اسماعیلی

بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز