اثربخشی روش تدریس بحث گروهی بر سازگاری دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی منطقه گوگان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPEL03_243

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی است که در آن طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایشی و گروه گواه با هدف بررسی اثربخشی روش تدریس بحث گروهی بر سازگاری دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی منطقه گوگان انجام شده است. بدین نحو که پس از اجرای پیش آزمون، در دو گروه آموزش مبتنی بر بحث گروهی و یک گروه گواه و سپس پس آزمون برای هر دو گروه تکرار خواهد شد. متغیر سازگاری دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از اجرای تدریس بحث گروهی مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. جامعه تحقیق این تحقیق دانش آموزان منطقه گوگان در سال تحصیلی 97-96 می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه و روش انتخاب نمونه هدفمند تعداد 20 نفر از اعضای جامعه بعنوان گروه مداخله و 20 نفر نیز بعنوان گروه گواه یا کنترل انتخاب و به گروه کنترل بصورت سنتی و به گروه مداخله با روش بحث گروهی آموزش داده شدند. نتایج نشان داد که روش آموزش بحث گروهی بر افزایش سازگاری فردی دانش آموزان موثر است و این رابطه از نظر آماری معنی دار است F=11/54 , P> 0.05 همچنین یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که روش آموزش بحث گروهی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی موثر است و این رابطه معنی دار است. F =4/56 , P <0/05

نویسندگان

علی جلیلی شیشوان

استادیار دانشگاه پیام نور

امیر علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم تربینی، دانشگاه آزاد اسلامی عجب شیر