نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 379

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPMED-7-2_002

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1399

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه رسانه های نوین با ضریب نفوذ قابل توجه، ابزاری قدرتمند در توسعه بازاریابی و فروش در عرصه ورزش محسوب می شوند، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل هواداران استقلال و پرسپولیس تهران در شهراورد هشتاد و هشتم بوده که ۴۲۸ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری پژوهش به طور تصادفی در ورزشگاه آزادی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز با استفاده از روایی محتوا، روایی صوری و روایی سازه تایید گردید. از مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وبکوال دارای تاثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت مسابقات فوتبال لیگ برتر بوده، و رضایتمندی کاربران نیز بر تمایل به خرید مجدد بلیت الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری داشته است. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان زمینه ای موثر در راستای توسعه عملکرد تیم-های ورزشی در فرایند فروش بلیت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

اکبر جابری

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،

فرزانه مظلومی سوینی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران