تجزیه فیلوژنی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن تیوردوکسین در گندم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 508

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

URDCONF04_004

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

گندم نان ( Triticum aestivum ) اولین غله و مهمترین گیاه زراعی دنیاست. گندم در سه گروه پلوئیدی 14x=2n=2x ، 28x=4n=2 ، 42x=6=2n ، وجود دارد . گندم نان به دلیل تطابق زیاد با شرایط آب و هوایی مختلف محیطی، دامنه پراکندکی آن بیش از هر گونه دیگر گندم است. گندم نان در حدود 8 هزار سال پیش از هیبریداسیون بین T.turgidum تتراپلوئید (ژنوم های AABB ) و Ae.tauschii دیپلوئید ( DD ) در مزرعه های زراعی به وجود آمده است. گندم گیاهی یک ساله و تک لپه از تیره غلات ( Gramineae ) و جنس ( Triticum ) می باشد. تیوردوکسین ها پروتئین های کوچک فراگیر از پروکاریوت ها تا یوکاریوت ها با یک گروه دیسولفید هستند که نقشی تنظیمی در فرآیندهای سلولی دارند. در باکتری ها ژن های تیوردوکسین اغلب توسط فاکتورهای بیرونی تنظیم می شوند. تیوردوکسین ها به نوبه خود بیان بسیاری از ژن های دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر به منظور آگاهی از روند تکاملی و مولکولی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن تیوردوکسین درگندم نان، آنالیز فیلوژنی انجام گرفت . توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن تیوردوکسین در گونه های مورد مطالعه از بانک اطلاعاتی ژنوم (NCBI) به دست آمده و همتراز شدند . درصد جانشینی و جایگزینی نوکلئوتیدها با روش ترسیم درخت فیلوژنتیک با استفاده از نرم افزار MEGA-X رسم شد.

نویسندگان

یگانه شفیعی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران